Volby do Poslanecké sněmovny 2017: Závěrečný 3. díl přehledu názorů nesocialistických opozičních stran na zásadní politické otázky. SPD: "Země se otepluje a ochlazuje cyklicky a pravidelně už miliardy let."

Volby do Poslanecké sněmovny 2017: Přinášíme třetí, závěrečnou část přehledu názorů nesocialistických opozičních stran na zásadní politické otázky. Tentokrát se týká témat: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ, REGULACE INTERNETU, STÁTNÍ ROZPOČET, EXPANZE STÁTU a ZVYŠOVÁNÍ DANÍ. 


1/ GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Otázka: Věříte na globální oteplování? Do jaké míry má ČR podřizovat a regulovat ekonomiku cílům Pařížské klimatické dohody? Mají či nemají být státem podporovány a dotovány nástroje, původně zamýšlené ke snížení emisí skleníkových plynů, typu: elektromobilita, biopaliva, OZE?

Odpovědi:

ODS: Globální změna klimatu je jev, který bezesporu probíhá, probíhal a probíhat bude i v budoucnu. Otázkou je, jestli je vůbec možné do něj nějakým způsobem zasahovat a ovlivňovat jej. Musíme spíše přijímat taková opatření, která nám pomohou se na změny klimatu a v důsledku počasí adaptovat – lépe zacházet s vodou, být připravení na extrémní projevy počasí atd. Ochrana životního prostředí nám musí být vlastní, ale musí mít racionální cíl (např. zlepšení kvality ovzduší, vody atd.), aby bylo možné ji skutečně prosazovat.

…..

REALISTÉ: Realisté odmítají ratifikaci Pařížské dohody. Proti hlasoval ve sněmovně i náš poslanec Martin Lank. Rovněž nejsme pro selektivní dotace pro určité zdroje energie, biopaliva atd.

…..

SPD: Země se otepluje a ochlazuje cyklicky a pravidelně už miliardy let. A i když to neovlivníme, elektromobilita je budoucnost. Špatná zpráva je, že naše vláda, naše firmy i naši vědci až na výjimky ostudně zaspali. Nemáme jedinou továrnu na výrobu akumulátorů, nemáme jedinou továrnu na výrobu elektromobilů. Přičemž naftovým motorům už odzvonilo a za pár let budou mít zákaz vjezdu do většiny měst. Jen osel tohle nevidí a je zlé, že u nás to nevidí nikdo.
Bavíme se o těžbě lithia, ale my se měli bavit nejen o těžbě, ale také o jeho továrně na jeho další zpracování, o výrobě lithiových baterií. Takhle by měl uvažovat prozíravý státník; bohužel takoví v české vládě nejsou.

…..

SVOBODNÍ: Je možné, že klima se opravdu otepluje. Nedokážeme ale říci, nakolik je to přičiněním lidské činnosti. Klimatické dohodě se podřizují evropské země, kvůli tomu firmy ztrácejí konkurenceschopnost a na klimatu se to nijak neprojeví. Je známým faktem, že životní prostředí poškozují daleko více firmy v rozvinutých či prudce se rozvíjejících zemích mimo Evropu. Stát nemá podporovat jakoukoli technologii na úkor jiných, o takzvaných obnovitelných zdrojích to platí dvojnásob. Životaschopné technologie se dříve, či později prosadí samy. A navíc – šetrné chování je člověku vlastní, jakmile uspokojí základní potřeby. Tak se i země, které se dnes prudce rozvíjejí, začnou brzy chovat úsporně. A úsporné moderní technologie se tak prosadí přirozeně.

…..

TOP 09: Nejde o víru, ale o prokázaný fakt. Stát a české firmy by se měly k této dohodě postavit jako k výzvě, která může přinést nové pracovní příležitosti a práci s přidanou hodnotou. Dotace v tomto odvětví by měl stát přidělovat obezřetně, ne plošně a nárokově.


2/ REGULACE INTERNETU

Otázka: Souhlasíte s regulací internetu v rámci boje proti terorismu, islamofobii či jiným projevům rasové či náboženské xenofobie?

Odpovědi:

ODS: Na internetu mají platit stejná pravidla svobody slovy a její mantinely (například popírání zločinů nacismu a komunismu) jako v off-line světě. Pokud někdo vybízí k násilí či terorismu na internetu, má být potrestán stejně, jako kdyby totéž hlásal například v novinách.

…..

REALISTÉ: Nesouhlasíme. Jsme pro svobodný internet a proti jeho cenzuře.

…..

SPD: Co myslíte tou náboženskou xenofobií? Modlitby muslimů za zničení státu Izrael nebo učení islámu, že křesťané jsou dhimmí – poloviční otroci povinovaní platbou muslimům a učení muslimů, že nevěřící je třeba zabíjet a že žena je podřízená muži a že světské zákony neplatí, protože platí jen jeden zákon, a to jsou zákony Prorokovy? Tohle by skutečně měl řešit trestní zákon a měl by zakázat tyto nenávistné ideologie jako je islám. A to i ty, co se vydávají za náboženství a trestat jejich propagaci kdekoli a kdykoli. O to v SPD usilujeme.

A naopak je velmi varovné, když se tu někdo chystá trestat ty, co říkají pravdu. Islám je nebezpečná válečná doktrína, která popírá lidská práva a demokracii a je potřeba ji potírat všemi prostředky.
Neexistuje umírněný nacista ani umírněný muslim. Pokud muslim nevěří v Prorokova slova, pak není muslim.
Ostatně tohle řeší jen hlupáci na Západě – muslimové sami říkají, že neexistují umírnění muslimové. Z těch nejznámějších se tomuto termínu vysmál turecký prezident Erdogan. Všichni muslimové věří, že jim patří celý svět a džihád končí teprve tehdy až ten svět bude skutečně jejich.

…..

SVOBODNÍ: Nesouhlasíme, internet je jedním z posledních ostrůvků svobody. Státy nemají internet nijak regulovat, cenzurovat nebo dokonce svévolně monitorovat aktivitu bezúhonných občanů. Stát má konat až v okamžiku porušení zákona.

…..

TOP 09: Obecně nesouhlasíme s regulacemi – s každou další regulací by měl stát jednu platnou zrušit. S jednostrannou cenzurou však nelze souhlasit. Po povolení jednoho okruhu zákazu v médiích může docházet ke zneužívání.


3/ STÁTNÍ ROZPOČET

Otázka: Jak důležité je pro vás dosáhnout vyrovnanosti státního rozpočtu? Hodláte ve vazbě na ekonomický pokles či růst usilovat o vždy vyrovnaný či dokonce přebytkový rozpočet ČR? Pokud ne, jaký deficit státního rozpočtu je pro vás přijatelný?

Odpovědi:

ODS: Považujeme za velké selhání současné vlády, že v době výrazného hospodářského růstu, k němuž ovšem příliš nepřispěla, stále plánuje státní rozpočty s miliardovými schodky. Tím spíš, že tyto schodky nebyly vyvolány rozsáhlými investičními akcemi, ale nekontrolovatelným růstem provozních nákladů státu a mandatorních výdajů. Dluhy se mají platit a o dluzích státu to platí neméně. Zdravé veřejné finance jsou samozřejmým pilířem ekonomického programu ODS.

…..

REALISTÉ: Jsme pro ukotvení rozpočtové odpovědnosti do ústavy podle švýcarského vzoru. Rozpočet by měl být za normálních okolností a dlouhodobě vyrovnaný. V případě hospodářské recese lze tolerovat určitý deficit. To však musí být kompenzováno rozpočtovými přebytky v době konjunktury. Zákon nesmí působit pro-cyklicky (jako dříve navrhovaná „finanční ústava“).

…..

SPD: Chceme do ústavy zakotvit švýcarský model, tzv. dluhovou brzdu, tedy povinnost mít dlouhodobě vyrovnaný rozpočet s tím, že v čase krize je možné byt pružný a mít deficit, který je ovšem povinnost v době prosperity přednostně ihned splatit.

…..

SVOBODNÍ: Vyrovnaný rozpočet je základním pilířem ekonomického programu Svobodných. Hospodaření bez dluhu je znakem dobrého hospodaření. Chceme k tvorbě vyrovnaného rozpočtu zavázat politiky zákonem. Výjimkou mohou být jen válečný stav, nebo přírodní katastrofy velkých rozměrů.

…..

TOP 09: Ano, v době ekonomického růstu by měla mít země vyrovnaný státní rozpočet. Jsme pro odpovědné hospodaření s veřejnými penězi. TOP 09 nesouhlasí s neodpovědnou rozpočtovou politikou současné vlády, která projídá budoucnost nás všech.


4/ EXPANZE ÚŘEDNÍ MOCI 

Otázka: Mělo by Česko snižovat počet státních úředníků? Mělo by ČR snižovat objem prostředků vynakládaných na chod státu a jeho zaměstnance? O kolik?

Odpovědi:

ODS: Růst počtu úředníků souvisí s růstem byrokracie a agendy, kterou vytváříme. Prvním krokem proto musí být odstranění nadbytečné byrokracie a regulací. Následně je možné snižovat počty úředníků. Může jich být méně, ale lépe placení a musí mít více času na občany. Poměrně rychle se lze dostat na počty před nástupem této vlády. Není nutné nikoho propouštět, ve státní správě dochází k velké fluktuaci zaměstnanců, jejich počet lze proto snížit přirozeně nižším přijímáním nových zaměstnanců.

…..

REALISTÉ: Ano, mělo. Za realistické považujeme snížení počtu úředníků o 10 % během 4 let oproti současnému stavu. Jen za této vlády vzrostl počet státních zaměstnanců o více než 30 tisíc, ačkoli se to nijak neprojevilo v kvalitě života lidí. To je podle nás špatně.

…..

SPD: V prvé řadě musí stát redukovat zákony a byrokracii – s tím pak ruku v ruce bude ubývat počet těch, kteří na byrokracii pracují. Když zruším EET a zavedu daňový paušál, tak o práci přijde 700 úředníků letos přijatých na EET plus další tisíce, protože na výběr daní bude stačit účet v bance, počítač, jeden člověk na okres, který to bude spravovat. Kontrolu, zda někdo nepodniká, by měly na starosti stávající úředníci živnostenských úřadů.

Když DPH nahradíme konečnou daní z prodeje, jako ji mají vyspělé země mimo EU, tak nám odpadne šílená byrokracie pro firmy i pro stát včetně daňových podvodů s odpočty DPH. Takže samozřejmě je hloupost chtít nějaká čísla. Nejprve se musí začít redukovat práce a následně uvidíme, kolik je na tu zbývající práci třeba lidí.

…..

SVOBODNÍ: Rozhodně mělo. Stát je přebujelý a produkuje velmi mnoho nepotřebných služeb. Svobodní mají plán, jak velmi rychle snížit počet státních úředníků o desítky tisíc, zrušit nepotřebné úřady a ušetřit v rozpočtu skoro 90 miliard korun.

…..

TOP 09: Ano, myslíme si, že 30 tisíc státních zaměstnanců, které tato vláda jen za poslední tři roky najala, velmi zatěžuje státní rozpočet a nedělá ze státu efektivní službu pro občany. Z peněz občanů se platí více úředníků, ale občané to na kvalitě služeb nepoznali.


5/ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ

Otázka: Pokud byste se podíleli na vládě, připustili byste zvyšování jednotlivých daní či úrovně celkového zdanění pro občany či firmy v ČR? Pokud ano, kterých? A o kolik?

Odpovědi:

ODS: V žádném případě. Naopak snížení daní pro fyzické i právnické osoby považujeme za natolik zásadní programový bod, že jsme jej zahrnuli i do Vyšehradské deklarace, tj. 12 závazků, které jsou podmínkou pro vstup ODS do jakékoli budoucí vlády.

…..

REALISTÉ: Nepřipustili, naopak – za každou cenu bychom chtěli prosadit snížení daně z příjmu fyzických i právnických osob na 15 % (u zaměstnanců na 15 % z hrubé mzdy). Jsme také proti dani z dividend a pro zrušení solidární daně. Sazby DPH bychom ponechali na současné úrovni.

…..

SPD: Nikdy! Stát bere lidem přes 75 procent toho, co vydělají. Kolik jim necháme? Jedno procento? Ne, cíl musí být jedině redukovat státní výdaje, byrokracii a následně snižovat daně.

…..

SVOBODNÍ: Nepřipustili. Daňové zatížení občanů a firem je už teď tak vysoké, že jsme spíše daňovým peklem. Svobodní chtějí z ČR udělat spíše daňový ráj, aby zde firmy rády sídlily a podnikaly a zaměstnanci a živnostníci rádi pracovali. Daně chceme v následujícím volebním období nejen snižovat (DPH sjednocená na 14 %) a některé i rušit (silniční daň, daň z nabytí nemovitosti), ale chceme komplexně zjednodušit daňový systém a celkově omezit byrokracii, která občanům i firmám ztěžuje život.

…..

TOP 09: Naopak, TOP 09 prosadí snížení sociálních odvodů o 8 procent, čímž zůstane všem lidem v peněženkách více z jejich výplat. Dále stanovíme daň z příjmu právnických a fyzických osob na 19 % (u fyzických osob z hrubé mzdy), přičemž zároveň odstraníme nesystémové daňové výjimky. V době před krizí se zvýšila DPH, ale také bylo konkrétně určeno, kdy se původní výše daní vrátit. Tato vláda ale toto ukončení zrušila a zvýšené odvody daní si i v době ekonomického růstu nechala. To je pro nás nepřijatelné.


Odpovědi poskytli:

ODS: Jana Havelková, tisková mluvčí strany

REALISTÉ: Jana Malíková, tisková mluvčí strany

SPD: Tomio Okamura, předseda strany

SVOBODNÍ: Martin Rumler, tiskový mluvčí strany

TOP 09: Jakub Hnát, tiskový mluvčí strany

 

Volby 2017: Názory nesocialistických opozičních stran na základní politické otázky (1. díl)

Volby 2017: Názory nesocialistických opozičních stran na základní politické otázky (2. díl)