Volby do Poslanecké sněmovny 2017: 2. díl přehledu názorů nesocialistických opozičních stran na zásadní politické otázky. SVOBODNÍ: "EET by se mělo zrušit. Pokud ovšem někdo bude chtít být sledován finanční správou on-line, ať se s ní domluví".

Volby do Poslanecké sněmovny 2017: Přinášíme druhou část přehledu názorů nesocialistických opozičních stran na zásadní politické otázky. Tentokrát se týká témat: MIGRAČNÍ KVÓTY, SYSTÉM EET,  PODPORA PODNIKATELŮ, EURODOTACE a VZTAH K RUSKU.


1/ MIGRAČNÍ KVÓTY

Otázka: Souhlasíte s migračními kvótami? Kolik migrantů podle vás může či má Česko přijímat? Mělo by Česko odmítnout migranty i za cenu sankcí ze strany EK? Nebo by mělo Česko začít přijímat migranty za podmínky, že EK bude za přijímání migrantů členské státy finančně odměňovat?

Odpovědi:

ODS: Nepodporujeme systém povinných migračních kvót. Každý stát by měl mít právo rozhodnout, kdo a za jakých podmínek dostane právo žít na jeho území. Stejně tak odmítáme vymáhání nefunkčního systému kvót (jen zanedbatelná menšina států EU ostatně tento systém v plném rozsahu naplňuje) ekonomickou metodou cukru a biče. Česká republika by měla pro sebe vyjednat výjimku ze společném azylové a migrační politiky, podobně jako ji má vyjednanou například Dánsko.

 

REALISTÉ: Realisté jsou z principu proti kvótám EU na uprchlíky a nehodláme se jimi řídit. To neznamená, že by Česká republika nikdy nikomu neměla poskytnout azyl. Vždy to však musí být po vyloučení všech bezpečnostních rizik a plně v dikci českého ministerstva vnitra. Nikdo nám nesmí žádné migranty vnucovat nebo přidělovat kvótami, ani za cenu sankcí ze strany EK.

 

SPD: Ne – kvóty jsou nedemokratický zpupný diktát Bruselu. Bohužel je podporují i mnozí čeští politici. O tom, koho do své země přijmeme, mají právo rozhodovat jen majitelé této země, a to jsou její občané – ne EU. My prosazujeme nulovou toleranci této nezákonné migrace, jelikož je to obrovské bezpečnostní, sociální a ekonomické riziko.

 

SVOBODNÍ: Můžeme být bezpečnou zemí bez kvót, proto jakékoli přerozdělování lidí odmítáme. Svobodní odmítají i nápady nechat si za uprchlíky platit, na obchodování s lidskými bytostmi se odmítáme podílet.

 

TOP 09: TOP 09 nesouhlasí s přerozdělováním migrantů, protože kvóty nemohou v rámci otevřených hranic v Evropě fungovat. Naopak nabízíme funkční řešení, kterým je společná ochrana evropských hranic, zřízení hotspotů pro uprchlíky, důsledná návratová politika ekonomických migrantů. Lidem, kterým jde o život, pomoci musíme a mají právo na azyl.


 2/ ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)

Otázka: Co by se mělo po volbách udělat se systémem EET? Souhlasíte se zachováním EET na bázi dobrovolnosti?

Odpovědi:

ODS: Jestli podnikatelé chtějí využívat techniku, kterou si v souvislosti se zaváděním EET zakoupili, k vlastní evidenci, komunikaci se skladem atp., je to čistě na jejich vlastním rozhodnutí. Chceme však zrušit online napojení na finanční správu, pod jehož neustálým dohledem jsou všichni podnikatelé. V důsledku to znamená zrušení EET. Jakékoli výjimky a opravy jsou spíše k horšímu.

 

REALISTÉ: Realisté považují elektronickou evidenci tržeb za ukázkový příklad nesprávné volby priorit a chybného postupu státu. Velké úsilí je totiž věnováno opatření, které nepřinese deklarované příjmy do státního rozpočtu. Pokud by se v budoucnosti našla parlamentní většina pro úplné zrušení EET, byli by Realisté pro. Se zachováním EET pouze na bázi dobrovolnosti bychom také souhlasili. Veškeré historické zkušenosti ukazují, že prosperující a hospodářsky rostoucí společnosti byly vždy založeny na svobodě, nikoli na kontrole a šikaně.

 

SPD: Zrušit a nahradit paušální daní. Tak jako je tomu v Německu.

 

SVOBODNÍ: EET by se mělo zrušit. Pokud ovšem někdo bude chtít být sledován finanční správou on-line, ať se s ní domluví.

 

TOP 09: Nesouhlasíme a jak jsme již opakovaně uvedli, pokud k tomu bude mít TOP 09 politickou sílu, EET jako nespravedlivý diskriminační nástroj zruší.


3/ PODPORA PODNIKATELŮ

Otázka: Měli by podle vás být podnikatelé (podniky) v ČR podporováni státem? A nebo stačí, když podnikání nebude regulováno? Dokážete specifikovat, jaká míra regulace podnikání v ČR je po vás přijatelná?

Odpovědi:

ODS: Stát může podnikatele v ČR nejvíce podporovat tím, že jim nebude házet klacky pod nohy – zruší EET a kontrolní hlášení, omezí duplicitní kontroly i zbytečnou administrativu.

 

REALISTÉ: Neměli. Nebudeme podporovat investiční pobídky a různé individuální úlevy ani pro zahraniční, ani pro české firmy. Chceme vytvořit rovné konkurenční prostředí s excelentními podmínkami pro investice a podnikání, které budou stejně výhodné pro všechny.
Určitá míra regulace, respektive nastavení jasných pravidel, je samozřejmě potřebná. Nicméně v současné době je většina odvětví spíše přeregulovaných. Velmi zjednodušeně řečeno, přijatelná míra regulace je pro nás nižší, než ta současná.

 

SPD: Jakékoli dotace soukromým firmám pokřivují trh a vedou k situacím, jakou dnes zažíváme například s máslem. Jsme pro zrušení všech dotací soukromníkům. Samozřejmě je třeba, aby takový princip přijali všichni v EU. A pokud ne, je třeba to pak zohlednit dodanění dováženého dotovaného výrobku, aby například naši zemědělci nebyli v nevýhodě – v níž ostatně už jsou, protože západní země dávají svým zemědělcům více peněz, než dostávají ti naši.
A je také potřeba vytvořit prostředí, abychom umožnili podnikatelům co nejméně byrokracie a co nejméně složité daně. Stát bude mít svoje na daních jisté a zároveň motivujeme lidi, aby se sebezaměstnali a nezatěžovali stát – nikoliv je od toho odrazovat.

 

SVOBODNÍ: Stát by neměl podporovat firmy pobídkami, daňovými úlevami a podobně. Vždy je to totiž na úkor jiných podnikatelů. Stát by měl podnikům zaručit rovný přístup a postavení jen základními mantinely, případně v míře nezbytné dohlížet na ochranu zdraví spotřebitelů. Ale čím méně státních regulací, tím více svobody a bohatší společnost.

 

TOP 09: Stát by neměl dávat dotace velkým holdingům, ale maximálně podporovat malé a střední české podnikatele nebo ty zahraniční firmy, které přináší technologické inovace. TOP 09 vytvoří stabilní a přehledné podnikatelské prostředí, které uvolňuje ruce malým a středním podnikům a nezatěžuje je zbytečnými náklady na administrativu. Zavedeme Jednotné inkasní místo, díky kterému bude podnikatel odvádět daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění na jedno místo.


4/ EURODOTACE

Otázka: Jaký je názor vaší strany na evropské dotace? Jsou podle vás prospěšné? Je podle vás účelné vynakládat kapacitu státní exekutivy na získávání evropských dotací za každou cenu? Jaký je názor strany na přímé dotace (ať už státní či evropské) soukromým firmám?

Odpovědi:

ODS: Je pravda, že mnoho evropských dotací více uškodilo, než pomohlo. To ale není primárně problém Evropské unie, ale náš. Evropská unie nás nenutila využívat dotace na Čapí hnízda nebo hotely. Obecně je žádoucí nebýt závislý na dotacích. ODS se ve svém programu zavázala významně snížit rozsah národních dotací soukromým firmám, které zbytečně pokřivují trh a zvyšují výdaje státu. Dotace by měly jít primárně do zlepšování infrastruktury (dopravní, občanské vybavenosti…) nebo zkvalitňování životního prostředí. Naopak by vůbec neměli směřovat tam, kde ovlivňují konkurenční boj a vždy pomůžou někomu na úkor někoho jiného, který dotace nezíská.

 

REALISTÉ: Evropské dotace jsou škodlivé a nejsou v našem národním zájmu. Dotace křiví trh, jsou nespravedlivé, vytváří korupční prostředí a vyvolávají zbytečné náklady na jejich administraci atd. Čím méně dotací, především v podnikatelském sektoru, tím lépe.

 

SPD: Zrušit – přinášejí korupci a křiví trh a poškozují ty, co nemají konexe na získání dotací. Je lepší a systémovější místo toho například plošně snížit daně a byrokracii. Pak si na státní „dotaci“ sáhnou všichni rovným dílem.

 

SVOBODNÍ: Nejsou prospěšné, jsou přímo škodlivé. Deformují trh a jsou navíc často vynakládány na nepotřebné projekty. Navíc s sebou nesou velké dodatečné náklady často placené z veřejných peněz. Soukromé firmy by už vůbec neměly být jakkoli dotovány a Svobodní mají v plánu dotace rušit.

 

TOP 09: Jsme stále jedna ze zemí, která v rámci dotací EU může získat více, než do systému odvádí. Přímé dotace soukromým firmám by měly pomáhat především menším firmám, ne holdingům.


5/ VZTAH K RUSKU

Otázka: Jaký vztah by podle vás měla mít ČR k Rusku? Nepřátelský? Přátelský? A nebo odvozovaný vždy podle aktuálních politických kroků Moskvy? A nebo žádný; s tím, že zahraniční politiku stanoví vždy správně Evropská komise? 

Odpovědi:

ODS: Rusko se samo rozhodnutím a chováním svých představitelů staví do role nikoli partnera, ale soupeře či dokonce nepřítele zemí Západu, kam počítáme i Českou republiku. Je třeba, abychom byli připraveni se bránit projevům hybridní války ze strany Ruska (šíření dezinformací atp.). Prosazování obchodních zájmů našich podnikatelů nesmí být na úkor zajištění bezpečnosti České republiky. Ostatně z hlediska podílu na obchodní výměně je Rusko pro ČR v zásadě zanedbatelné s nijak zvlášť velkým potenciálem růstu.

 

REALISTÉ: Náš pohled na Rusko je především realistický. Rusko vnímáme jako potenciální bezpečnostní riziko, vůči kterému musíme být ostražití. Na druhou stranu není nutné se vůči Rusku z ideologických důvodů za každou cenu vždy negativně vymezovat.

 

SPD: My v SPD prosazujeme zahraniční politiku jednání a spolupráce, nikoliv konfrontace. Ukázalo se, že konfrontace dlouhodobě nikam nevede. Takže by to měl být vztah vzájemně přátelský – je to obchodní partner s gigantickým potenciálem a současně velmoc. Ideální stav by byl, kdyby se Rusko stalo členem NATO – nebo se NATO transformovalo do obranného společenství, v němž by bylo členem i Rusko a USA. Skončilo by období konfrontace a začalo by období spolupráce mocností. Z čehož by profitovala i Česká republika. Co jiného musí být naším cílem než mír.

 

SVOBODNÍ: K politice současného Ruska máme být obezřetní, protože řada kroků ruské administrativy není příliš demokratická. Obezřetnost by ale na druhou stranu neměla českým firmám znemožňovat obchodovat s ruskými firmami a dovážet či vyvážet zboží a služby.

 

TOP 09: Náš vztah k Rusku by měl být vzhledem k historickým zkušenostem obezřetný. Nesouhlasíme se zrušením sankcí kvůli okupaci části Ukrajiny, a tento názor nám nikdo nediktuje, natož EK.


Odpovědi poskytli:

ODS: Jana Havelková, tisková mluvčí strany

REALISTÉ: Jana Malíková, tisková mluvčí strany

SPD: Tomio Okamura, předseda strany

SVOBODNÍ: Martin Rumler, tiskový mluvčí strany

TOP 09: Jakub Hnát, tiskový mluvčí strany

 

Volby 2017: Názory nesocialistických opozičních stran na základní politické otázky (1. díl)