Technický plán přechodu ČR na pozemní digitální televizní vysílání standardu DVB-T2 čelí kritice.

Technický plán přechodu Česka na televizní digitální vysílání v normě DVB-T2 by měl být stažen z projednávání a přechod na nový standard pozemního vysílání by tak měl být zastaven. Požaduje to Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) ve svých připomínkách k materiálu, který bude projednávat vláda.

Technický plán přechodu (TPP) zpracovala koordinační expertní skupina při ministerstvu průmyslu a obchodu. Schválení plánu vládou je podmínkou přechodu Česka na nový formát digitálního pozemního vysílání DVB-T2.

Pro příjem televizního vysílání v novém typu kódování DVB-T2 si domácnosti musí koupit buď nový televizní přístroj nebo modernější set-top box, jež dokáží nový „T2“ formát dekódovat. V současné době je pozemní digitální televizní signál vysílán ve formátu DVB-T.

ČASO svůj požadavek na stažení návrhu TPP z legislativního procesu zdůvodňuje tím, že by vláda, respektive ČR schválením TPP porušila právo Evropské unie z důvodu nedovolené veřejné podpory.

Nabytí účinnosti TPP je nutnou podmínkou pro předložení žádostí o bezplatné prodloužení přídělů rádiových kmitočtů jejich současným držitelům. Termín pro tyto žádosti je 6 měsíců od vyhlášení TPP.

Toto prodloužení přídělů je dle názoru ČASO opatřením veřejné podpory, což Česká republika uvedla i oficiálně Evropské komisi v prenotifikačním dotazníku.

Notifikační řízení ve věci této veřejné podpory však zatím ještě ani nebylo oficiálně zahájeno. A jak uvedla ČASO: „probíhající prenotifikační řízení, jehož součástí je stížnost mj. ČASO, běží již od prosince 2016(!) a není realistické předpokládat, že bude uzavřeno v následujících 6 měsících“.

„Konstatujeme, že je prakticky vyloučeno, aby v případě vyhlášení TPP do 30.6.2018 dokončila EK notifikační proces před tím, než bude tato veřejná podpora (bezplatné prodloužení přídělů rádiových kmitočtů) v souladu s Diginovelou poskytnuta příslušným oprávněným subjektům na jejich žádost. Tímto dojde bez dalšího k porušení čl. 108 odst. 3 SFEU ze strany ČR,“ napsala ČASO.

Uvolnění frekvence

Asociace však vedle nedovolené veřejné podpory napadla také některé další aspekty přechodu na DVB-T2. Zásadně zpochybnila uváděný důvod přechodu Česka (a celé EU) na standard DVB-T2, tedy údajnou nutnost uvolnění rádiových kmitočtů v pásmu 694-790 MHz ve prospěch mobilních operátorů.

Satelitní operátoři argumentují, že technologické pásmo 700 MHz lze uvolnit i bez nutnosti přechodu digitálního televizního vysílání z DVB-T na DVB-T2.

Odvolávají se na to, že předkladatel TPP sám přiznal, že uvedené pásmo 700 MHz lze uvolnit i bez jakékoliv technologické změny v rámci digitálního televizního vysílání (DTT), ovšem s dopadem na počet celoplošných digitálních sítí. ČASO výslovně zmiňuje, že by bylo možné namísto současných 4 DVB-T multiplexů nalézt kmitočty pro 3 úplné multiplexy a 1 neúplný.

„Uvolnění pásma 700 MHz je tedy evidentně možné i při zachování standardu DVB-T. Skutečným důvodem přechodu na DVB-T2 je tudíž snaha zabránit poklesu počtu multiplexů po uvolnění pásma 700 MHz,“ konstatovala ČASO.

Poukázala současně na situaci ve Švédsku, kde bylo pásmo 700 MHz uvolněno již v roce 2017, „a to bez nehospodárného několikaletého provozu přechodových sítí a snížením počtu DTT multiplexů ze 7 na 6“… „což naprosto stačilo pro zachování kapacity digitálního televizního vysílání, aniž by to vyvolalo neúnosné výdaje dotčených domácností“.

V této souvislosti satelitní operátoři přišli s tvrzením, že skutečným důvodem, proč se v Česku provádí přechod na DVB-T2, je snaha zajistit část vysílacího pásma 700 MHz pro potřeby Ministerstva vnitra ČR, jež má údajně o část uvolněného pásma zájem.

Tím ČASO zpochybnila dříve deklarovanou oficiální informaci státu o tom, že celé uvolněné pásmo 700 MHz bude k dispozici pro komerční účely a že jeho aukce přinese mnohamiliardové výnosy pro státní rozpočet…

Vypnuto do června 2020

Navrhovaný technický plán přechodu stanovuje termín vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na 30. červen 2020. S tím, že do 1. února 2021 musí být ve finální vysílací sítí 21 zajištěno pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním ve standardu DVB-T2 v rozsahu alespoň 95 % obyvatel.

Vysílače signálu ve formátu DVB-T se začnou vypínat už v listopadu 2019 a to v Praze (Praha, Praha – město; DVB-T kanál 53). Následovat je v tom pak budou postupně další DVB-T vysílače na území ČR a to až do června 2020.

Své plány týkající se přechodu na vysílání v DVB-T2 již oznámila i Česká televize. Ta – bez ohledu na TPP – zahájila přechod na standard DVB-T2 již v březnu letošního roku.

V tomtéž měsíci však oznámila, že přechod na DVB-T2 zpomaluje z toho důvodu, aby diváci nepřišli o vysílání stanic Déčko/Art a ČT Sport.

Následně ČT uvedla, že na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC se všemi svými kanály přejde v listopadu 2019. Přechodová síť DVB-T2 bude po listopadu 2019 jedinou platformou pozemního digitální vysílání, na které bude možné přijímat stanice České televize.

Nehospodárná přechodová síť

Právě přechodová síť pro vysílání DVB-T2 je dalším aspektem přechodu na nový standard vysílání, který napadla ČASO.

Technický plán přechodu počítá s tím, že bude zajišťováno souběžné vysílání současného standardu DVB-T a nového formátu DVB-T2 v tzv. přechodové síti nejméně po dobu 6 měsíců

ČASO tvrdí, že vyžadovaná minimálně 6-měsíční délka souběžného vysílání je v rámci EU naprosto výjimečná.

„Takto dlouhé souběžné vysílání je evidentně nehospodárné a samoúčelné,“ reagovala ČASO.

Poukázala navíc na hrozbu, že v situaci, kdy reálně hrozí, že proplácení souvisejících nákladů ze strany státu nebude odsouhlaseno Evropskou komisí, mohou tyto náklady představovat neúnosnou a zbytečnou zátěž pro příslušné držitele přídělů rádiových kmitočtů.

Více o tématu přechodu na DVB-T2 čtěte ZDE:

Česká televize cukla od zahájeného přechodu na DVB-T2. Vrátí lidem Déčko i Sport

Analýza: Přechod na televizní vysílání DVB-T2 začal, ale nikdo neví, kdo a co bude vysílat

Konec TV vysílání v DVB-T: Senát schválil dotace firmám, ne kompenzace pro domácnosti