Kauza podvodů s elektronikou Apple za více než 6 miliard Kč: J&T Leasing nekomunikuje. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Už více než čtvrt roku je veřejnost v České republice informována o kauze jednoho z největších obchodních podvodů v zemi týkajícího se insolvence společnosti MAMMOTH s.r.o., v níž dotčené firmy včetně T-Mobile a J&T Leasingová společnost měly přijít o více než 6 miliard korun. S tím, že počátky tohoto případu sahají až do roku 2018. V celé záležitosti zůstává aktuálně nadále nevyjasněná otázka skutečného viníka či viníků.

Zarážející je však také přístup jednoho z hlavních aktérů, společnosti J&T Leasingová společnost, která v této kauze nekomunikuje s médií a neodpovídá na relevantní otázky dotýkající se jejích nejasných aspektů.

Redakce BYZNYS NOVIN se s úmyslem přispět k lepšímu pochopení vzniklého sporu a jeho podstaty rozhodla publikovat celý souhrnný informační materiál jednoho z aktérů kauzy, společnosti Pay4U.


Kauza Břetislava Janouška a pronájmu zařízení Apple

Jak to začalo

Společnost MAMMOTH s.r.o. (dále jen „Mammoth“) je dceřinou společností Plus4U a.s. (dále jen „Plus4U“). Mammoth provozuje již od roku 1997 jeden z nejstarších e-shopů v ČR Mamut.cz. Tento e-shop sloužil primárně spolupracovníkům a uživatelům internetové služby Plus4U.

V roce 2018 obdržel e-shop Mamut.cz obchodní nabídku, která skýtala možnost jeho podnikání rozšířit. Za nabídkou stál pan Břetislav Janoušek, bývalý CEO sítě knihkupectví Neoluxor. Jednalo se o člověka s velmi dobrými komunikačními a obchodními schopnostmi, a v té době i s dobrou pověstí. S firmou Mammoth a dalšími společnostmi ze skupiny Plus4U přitom pan Janoušek začal spolupracovat již v roce 2016. Díky svým schopnostem dokázal domluvit relevantní obchody, které se zdály a zpočátku byly zcela důvěryhodné a úspěšné. Spolupráce s panem Janouškem byla vedena vždy na bázi zprostředkovatelské, nikdy nebyl členem statutárního orgánu Mammoth, Plus4U, ani žádné její jiné dceřiné společnosti.

Teprve v roce 2018 pan Janoušek navrhl, aby Mammoth své obchodní služby poskytoval v rámci business modelu, který pan Janoušek dohodl se svými známými z T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen T-Mobile). Mělo jít o krátkodobé pronájmy hardware zařízení pro klienty, které zajistí T-Mobile prostřednictvím svého callcentra a které z důvodu pracnosti T-Mobile nechce obsluhovat napřímo. Lidé z T-Mobile, se kterými Janoušek vyjednával, údajně navrhli, aby obsluhu transakcí zajišťoval Mamut.cz jako zavedený internetový obchod, protože to snadno projde schvalovacími procedurami T-Mobile. Pro distribuci zařízení ke klientům a pro fakturaci pak měla být využita struktura, kterou pan Janoušek vytvořil ve svých „servisních“ společnostech. Klienty této služby měli být údajně podle pana Janouška menší úřady, firmy a instituce (školy, školky, nemocnice).

Vzniklo tak schéma, kdy T-Mobile pronajímal zařízení dodaná od společností General Technologies a Z + M Servis do e-shopu Mamut.cz. Ten tato zařízení dále podnajímal Janouškovým společnostem SBJ Trade či J.A.E., které měly od koncových zákazníků vybírat nájemné. Janouškovy společnosti pak platily podnájemné společnosti Mammoth provozující e-shop a Mammoth platil pronájem společnosti T-Mobile.

Zdánlivě úspěšný projekt

Na základě návrhu Břetislava Janouška vznikl shora popsaný byznysový projekt. Břetislav Janoušek se jevil jako důvěryhodná osoba, a to nejen z pohledu Mammoth, ale zjevně i z pohledu T-Mobile. Důvěru posilovaly i dobré výsledky jím navržené spolupráce, na které profitovaly všechny zapojené subjekty, včetně pana Janouška, který na něm vydělával prostřednictvím marží realizovaných v jeho společnostech SBJ Trade a J.A.E. i dohodnutých provizí.

Byznys, který Janoušek Mammoth přinesl, se několik let jevil jako životaschopný. Janoušek tvrdil, že je o službu zájem, odebíral zboží a jeho společnosti řádně hradily své závazky. Během pandemie Covidu Janoušek zvyšoval množství objednávaného zboží s tím, že po službě pronájmu elektroniky vzrostla raketově poptávka díky vybavování home officů klientů. Více než čtyři roky projekt nebudil jakékoli podezření a fungoval ke spokojenosti společnosti T-Mobile i Mammoth.

Od března 2021 Janoušek domluvil obdobný model dodávek i od společnosti J&T Leasing, která podle Janouška získala pozitivní referenci od společnosti T-Mobile. Vzhledem k dlouhodobě úspěšnému byznysovému projektu Mamuta a rozšiřujícímu se portfoliu spolupráce s T-Mobile byl v dubnu 2022 Janoušek přizván také do tzv. Top Managementu, který je poradním orgánem tvořeným manažery a významnými spolupracovníky klíčových jednotek skupin Unicorn a Plus4U. Jeho úkolem je sdílení informací o plnění cílů jednotek, ověřování, že jsou cíle plněny v souladu se schválenou strategií jednotek a podporování synergie mezi jednotkami.

Janouškovi se podařilo vytvořit dvě legendy:

(a) Ve firmě Mammoth byli všichni ujišťováni, že T-Mobile prostřednictvím svého callcentra získává další a další zájemce o krátkodobý pronájem hardware pro zajištění home-office. A protože je o tuto službu takový zájem, tak se přidala i společnosti J&T Leasing, aby pomohla T-Mobile s financováním. T-Mobile si navíc měl přát, aby v žádném případě Mammoth koncové zákazníky nijak neevidoval, a hlavně přímo neoslovoval s případnou jinou nabídkou. Proto měli být koncoví zákazníci pronájmu obsluhováni výhradně servisními společnostmi Janouška. S T-Mobile a J&T Leasing dohodl, že v případě problémů mohou portfolio klientů od Janouškových společností na vyžádání okamžitě převzít.

(b) V T-Mobile a v J&T Leasing(jak vyplynulo z informací, které byly poskytnuty až po 6. 3. 2023) Janoušek údajně tvrdil, že koncoví zákazníci služby pronájmu hardware jsou zaměstnanci a spolupracovníci patřící do skupiny společností Plus4U a.s. a Unicorn a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Zástupci firmy Mammoth bohužel včas neodhalili pravý úmysl pana Janouška, kterému důvěřovali a který se své postupně budované důvěry chystal zneužít. V počátcích spolupráce tomu však nic nenasvědčovalo, neboť řada informací nebyla předávána správně, úplně a ověřeně. Ve společnosti Mammoth rovněž nebyly dodržovány vnitřní předpisy, na základě kterých by její mateřská společnost Plus4U mohla zasáhnout dříve. To však musí obdobně platit i pro zástupce firem T-Mobile a J&T Leasing.

Krize

První signály, že něco není v pořádku, se objevily teprve před Vánoci roku 2022, kdy management Plus4U, mateřské společnosti Mammoth, dostal informaci, že se začaly zpožďovat platby od společností SBJ Trade a J.A.E. pro Mammoth a návazně na to rovněž platby z Mammoth do T-Mobile a J&T Leasing.

Díky propracovanému modelu dodávek a jejich zpracovávání v řetězci T-Mobile/J&T Leasing – Mammoth – společnosti Břetislava Janouška, a následné fakturaci, se Janouškovi podařilo zakrýt, že v účetnictví a kontrolních mechanismech společnosti Mammoth se objednávky objevovaly s měsíčním, někdy až tříměsíčním zpožděním. Bohužel díky této skutečnosti se enormní nárůst objednávek v posledních měsících roku 2022 a začátkem roku 2023 nepodařilo zaznamenat dříve. Jakmile v rámci mateřské společnosti Plus4U došlo k tomuto zjištění, bylo ihned zahájeno rozsáhlé vnitřní šetření a vnitřní audit společnosti Mammoth.

Management společnosti Plus4U a jím zmocněné osoby začaly situaci okamžitě řešit. Zprvu bez podezření na nekalé jednání. Pan Janoušek vystupoval konstruktivně a tvrdil, že k prodlevám v úhradě faktur dochází kvůli technickým problémům při výměně faktur mezi všemi zainteresovanými společnostmi. V lednu 2023 proběhlo jednání mezi T-Mobile, Plus4U a panem Janouškem, na kterém byla dohodnuta různá technická opatření k nápravě situace a splátkový kalendář. Na jednání se sice probraly technické záležitosti, ale pan Janoušek vše zmanipuloval tak, že ani jednu ze zúčastněných stran nenapadlo konfrontovat dvě různé legendy.

Při jednání nicméně zazněla pro management Plus4U překvapivá informace, která naznačila hlubší problém, a to že k prodlení plateb dochází již delší dobu. Pan Janoušek byl požádán o doložení účetnictví jeho společností a také databáze klientů, kteří si pronajímají předmětná zařízení. K tomu ale již nikdy nedošlo. Dle dohodnutého splátkového kalendáře poslaly Janouškovy společnosti SBJ Trade a J.A.E. pouze první splátku v plné výši, následovala druhá splátka pouze v 80% výši počátkem března 2023, a další platby již neposlaly.

V pondělí 6. 3. 2023 se Břetislav Janoušek nedostavil na dohodnuté jednání, přestal být dostupný na mobilním telefonu a doslova zmizel.

Vyšetřování

Od 6. 3. 2023 řeší management Plus4U intenzivně krizovou situaci spojenou se zmizením Břetislava Janouška. Vychází najevo, že celý projekt pronájmu hardware zařízení mohl být dlouhodobě připravený podvod, v jehož rámci mohl Břetislav Janoušek způsobit společnosti Mammoth a jejím dodavatelům T-Mobile a J&T Leasing škodu v hodnotě mnoha set miliónů Kč, možná dokonce jednotek miliard.

Management Plus4U zjistil, že Janoušek vysoce překračoval svoje kompetence a zjevně lhal nejen Mammoth a Plus4U, ale i ve společnostech T-Mobile a J&T Leasing. Těmto společnostem totiž Janoušek údajně tvrdil prokazatelně lživou legendu, že zařízení, která se objednávají pro Mammoth, slouží zaměstnancům a spolupracovníkům Plus4U a Unicorn a jejich rodinným příslušníkům. Naproti tomu v Mammoth Janoušek tvrdil legendu zcela jinou, a to, že klienty jsou zákazníci T-Mobile a J&T Leasing.

Janoušek lhal T-Mobile rovněž na podzim 2022, když začaly problémy s placením. Tvrdil, že důvodem je instalace nového účetního systému ve společnosti Mammoth. Za tím účelem přivedl na jednání do T-Mobile neznámou ženu, kterou představil pod fiktivním jménem a o které tvrdil, že je finanční manažerka Plus4U Fair Pay a.s. Tato paní na schůzce s T-Mobilem potvrdila jeho verzi příběhu ohledně technických důvodů prodlení plateb. Nikdo s tímto fiktivním jménem v žádné ze společností skupiny Plus4U ani Unicorn nikdy nepracoval.

Podle informací z T-Mobile během podzimu 2022 proběhl audit zákazníků společnosti Mammoth, kterým T-Mobile pověřil společnost PWC. Je prokázáno, že Janouškovi se podařilo obelhat i tuto společnost. PWC obdržela Janouškem podvrženou databázi zákazníků, kterou nahrál do systému SOLUS. Systém SOLUS potvrdil, že zákazníci jsou solventní, přičemž 80 tisíc zařízení mělo být údajně v pronájmu 18 právnických osob a dalších 193 tisíc zařízení v pronájmu 5 890 fyzických osob (což vychází na 32 zařízení v pronájmu na jednu fyzickou osobu!). Plus4U není znám konkrétní průběh ani závěr uvedeného auditu, ačkoli se na něj dotazovala. Je však zřejmé, že s ohledem na data nahraná do systému SOLUS se objektivně nikdo nemohl kriticky zabývat obsahem těchto dat, jinak by musel dospět k závěru, že informace nejsou pravdivé.

Skupiny Plus4U a Unicorn navíc měly v době probíhajícího auditu dohromady „jen“ cca 2 700 spolupracovníků. Janouškovo tvrzení sdělené T-Mobilu, že zboží mělo být dodáváno zaměstnancům Plus4U a Unicorn a jejich rodinným příslušníkům, tak nemohlo být z logiky věci nikdy uvěřitelné. Podle T-&Mobile pak Janoušek údajně v rámci auditu předložil PWC cca 150 smluv pro náhodně vybrané klienty, jimiž prokazoval pronájem zařízení solventním spolupracovníkům z uvedeného seznamu. Podotýkáme, že Mammoth žádné smlouvy o pronájmech těchto zařízení se spolupracovníky ani se společnostmi skupin Plus4U či Unicorn neuzavřel. Takový údajný benefit nebyl nikdy spolupracovníkům poskytován a ani nikdy taková služba pro spolupracovníky nebo společnosti skupin Plus4U či Unicorn nebyla po společnosti Mammoth požadována.

V té době nikdo z Plus4U neměl žádné tušení, jaké množství a struktura zboží je skutečně ve hře Janouškova podvodu. Vedení Plus4U bylo informováno o krátkodobých pronájmech tisíců notebooků a telefonů klientům, které získával T-Mobile prostřednictvím svého callcentra. Přitom se dodávaly údajně desítky tisíc telefonů a stovky tisíc sluchátek na 24-30 měsíčních splátek. To vše kompetentní pracovníci T-Mobile i J&T Leasing věděli a muselo jim být jasné, že 2 700 spolupracovníků Plus4U a Unicornu celkem 108 000 telefonů a 360 000 sluchátek nemůže využít. A přesto neudělali nic. Pomáhali tedy ve skutečnosti Janouškovi v podvodu? Je zřejmé, že v těchto společnostech muselo dojít k porušení interních kontrolních mechanismů, ať již z nedbalosti nebo záměrně.

T-Mobile v březnu 2023 také předložil rámcovou smlouvu uzavřenou v roce 2018 s Mammoth, ve které se společnost Plus4U Net a.s. měla zaručit za závazky společnosti Mammoth. V této smlouvě jsou však prokazatelně podvržené podpisy statutárních orgánů společností Mammoth i Plus4U Net a.s. Kdy smlouva vznikla, jak se v T-Mobilu objevila a kdo ji do T-Mobile předal, je v šetření Policie ČR, stejně jako další související okolnosti.

Veškerou obchodní dokumentaci Janoušek patrně manipuloval tak, že se mu před zodpovědnými pracovníky celého řetězce dodavatelů včetně Mammoth dařilo skrývat skutečný stav věcí. To vše je nyní na základě trestního oznámení podaného Mammothem předmětem vyšetřování Policie ČR, s níž Mammoth spolupracuje a jíž předal veškeré dostupné podklady a informace. Většina těchto podkladů byla získána až dodatečně na základě vyžádání od řetězce dodavatelů, a to až poté, kdy byla ve společnosti Mammoth tato podvodná činnost odhalena, tj. v březnu 2023.

Základní otázkou je, co se stalo s odebraným zbožím. Toto zboží, statisíce zařízení značky Apple, bylo v řadě případů dodáváno do skladu Mammoth, odkud si ho vyzvedával buď Břetislav Janoušek osobně, nebo jím pověření lidé. Navíc až na výjimečné případy ihned. Palety se téměř okamžitě přeložily a odvezly neznámo kam. V řadě případů ale vůbec zboží přes sklad společnosti Mammoth nešlo a bylo údajně odebíráno přímo ze skladů nebo předávacích míst J&T Leasing či T-Mobile. Přesný objem skutečně dodaného zboží tedy není v tuto chvíli zřejmý a vzhledem k podezření na páchání trestné činnosti v souvislosti s dodáváním zboží jsou bližší okolnosti dodávek prošetřovány Policií ČR. Výsledná situace je tedy taková, že Mammoth od svých dlužníků neobdržel peníze a k dispozici nemá ani zboží.

O jaké zboží šlo? Od společnosti T-Mobile mělo být od roku 2019 pronajato 350+ tisíc kusů hardware zařízení. Podivná je ale typová skladba zařízení. Naprostá většina, cca 245+ tisíc zařízení, jsou sluchátka Airpods. Ve zbytku případů se většinou jedná o mobilní telefony zn. iPhone. Dalších cca 150 tisíc kusů zařízení, z toho 115+ tisíc sluchátek Airpods, získal Janoušek během několikaměsíční spolupráce od společnosti J&T Leasing.

Zároveň bylo zjištěno, že z těchto zařízeních mohlo být přes 70+tisíc kusů dodáno opakovaně, a to i několikanásobně. Vše je v současné době v šetření Policie ČR.

Při dalším vyšetřování také vyšly najevo možné blízké vztahy pana Janouška s několika manažery T-Mobilu a také vysokým představitelem J&T Leasing. Konkrétně šlo v případě společnosti T-Mobile o pány Petra Kalného a Petra Letochu, kteří oba pocházejí – stejně jako pan Janoušek –z Nymburka, odkud se také podle všech indicií dobře znají. Jde o bývalé spolužáky a v relevantní době seniorní manažery T-Mobilu. V případě společnosti J&T Leasing je potvrzen vztah pana Janouška s členem jejího představenstva panem Vlastimilem Nešetřilem. U nich je doložitelná dlouhodobá a velmi neformální komunikace. Lze tedy minimálně uvažovat nad tím, že jejich role a úzké neformální vazby nebudou v tomto případu zanedbatelné, leč budou spíše velmi významné.

Závěrem

Dne 8. 3. 2023 kontaktovala společnost Mammoth Policii ČR s důvodným podezřením na možný rozsáhlý podvod v souvislosti se zmizením pana Janouška. Následně na pana Janouška a jeho společnosti SBJ Trade a J.A.E. podala společnost Mammoth trestní oznámení. T-Mobile a J&T Leasing se k předmětnému trestnímu oznámení zatím nepřipojili, přičemž dle veřejně dostupných informací samy podaly trestní oznámení.

Dne 15. 3. 2023 se ozvali managementu Plus4U právní zástupci pana Janouška s tím, že on osobně se požadovaných jednání účastnit nebude z osobně-zdravotních důvodů.

V návaznosti na uvedená zjištění byl rovněž zadán finanční audit společnosti Mammoth, který potvrdil naplnění předpokladů úpadku. Dne 31. 3. 2023 byl proto podán dlužnický insolvenční návrh, přičemž soudem byl úpadek zjištěn 18. 4. 2023. Od té doby běžela lhůta dvou měsíců k přihlášení pohledávek věřitelů, která skončila 19. 6. 2023.

(materiál byl zveřejněn na webových stránkách firmy Pay4U dne 20. června 2023)


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE V REDAKČNÍCH ČLÁNCÍCH BYZNYS NOVIN ZDE:

Obří podvod s elektronikou Apple: Janouškovy vztahy s manažery T-Mobile jsou nejasné

U podnikatele Janouška zmizely miliardy. Jeho dodavatelé včetně T-Mobile se přou o vinu