Podnikatelé začali oficiálně zjišťovat, kolik času a peněz vynaložil stát na provedení celkem 160 tisíc kontrol EET.

Podnikatelské odbory začaly zjišťovat, kolik času a peněz věnovala státní Finanční správa na provedení 160 tisíc kontrol elektronické evidence tržeb (EET). Podnikatelské odbory v této věci podaly na Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel oficiální žádosti o poskytnutí informací.

Podnikatelské odbory prostřednictvím datové schránky podaly žádost na Generální finanční ředitelství a žádost na Generální ředitelství cel (Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Požádaly o tyto informace:

  • Kolik osob se podílí na kontrole EET?
  • Vykonávají kontrolu EET výhradně osoby v zaměstnaneckém poměru?
  • Kolik času věnovali kontrolující úředníci kontrolám EET?
  • Kolik kontrol EET bylo provedeno u podniků malých, středních či velkých?
  • Jaká škoda vnikla státu spácháním přestupků, které byly kontrolami EET pokutovány?

Plný text žádosti Podnikatelských odborů – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s. o informace

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen
„informační zákon“)

Vážení,
tímto vás žádáme jakožto příslušný povinný subjekt o poskytnutí informací a odpovědí na níže
uvedené dotazy, a to dle informačního zákona, konkrétně jeho ustanovení § 13 a násl.

1) Kolik osob Finanční správy jakožto soustavy správních orgánů České republiky určené ke správě
daní (do níž patří Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, Finanční úřady včetně
Specializovaného finančního úřadu) se podílí na kontrolní a prověřovací činnosti na úseku plnění
povinností při (elektronické) evidenci tržeb?

2) Vykonávaly a vykonávají všechny kontrolující a prověřující osoby Finanční správy předmětnou
činnost na plný úvazek (tj. typicky v hlavním pracovním poměru nebo služebním poměru), nebo
takové osoby vykonávaly či vykonávají předmětnou činnost v jakémkoliv jiném režimu, případně
jakém? (př. částečné úvazky, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod.)

3) Pokud ve smyslu otázky druhé existují i osoby vykonávající kontrolní a prověřující činnost dle
zákona o evidenci tržeb v jiném režimu než hlavním pracovním poměru či služebním poměru,
uveďte jejich celkový počet v rámci České republiky i jednotlivých Finančních úřadů?

4) Kolik času (hodin, člověkohodin) věnovala do této chvíle Finanční správa kontrolní a prověřovací
činnosti na úseku plnění povinností při (elektronické) evidenci tržeb, a to ve fázi přípravy, průběhu,
včetně místních šetření dle daňového řádu, analýzy a zpracování výsledků dané činnosti, po
překlopení do přestupkového řízení pak ve fázi řízení před správním orgánem, řízení před
odvolacím orgánem a řízení ve správním soudnictví včetně řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším
správním soudem?

5) Kolik kontrol (prověřování plnění povinností při (elektronické) evidenci tržeb) bylo provedeno do
této chvíle u podnikatelů

a) do 10 zaměstnanců

b) 10-25 zaměstnanců

c) 26-50 zaměstnanců
d) 51-250 zaměstnanců

e) více než 250 zaměstnanců?

 

6) Byla do této chvíle způsobena nějaká majetková (finanční) škoda České republice spáchanými
přestupky podnikatelů dle zákona o elektronické evidenci tržeb? Pokud ano, jaká tato škoda je,
vyčísleno v korunách českých?

Upozorňujeme, že k veškerým položeným dotazům bezesporu existují jasné podklady a data a povinný
subjekt se musí řídit ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona a nejpozději ve lhůtě 15 dnů
od podání této žádosti předmětné informace v plném rozsahu poskytnout.

S pozdravem,
za žadatele
Radomil Bábek, předseda výboru