Městský soud v Praze doručil dne 30. října 2022 stranám průlomový rozsudek ve sporu dvou největších stálých rozhodčích institucí v ČR, který bývá také nazýván jako „válka soudů“.1 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (RSHKAK) se podle rozsudku jednoznačně dopustil nekalé soutěže, protože nechal publikovat článek, ve kterém osočil Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) z protiprávního jednání. To mělo údajně spočívat v tom, že PRIAC měl vyvolávat dojem, že rozhoduje majetkoprávní́ spory přesahující jeho zákonnou kompetenci a dopouští se nekalých praktik.

Městský soud v Praze konstatoval, že Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR nařkl Mezinárodní soud při Českomoravské komoditní burze z protiprávního jednání neoprávněně, když bylo v řízení zcela prokázáno, že PRIAC nikdy veřejnost neklamal a jím poskytované informace byly pravdivé.

Městský soud v Praze proto svým rozsudkem uložil Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, aby se šíření takových tvrzení zdržel.

Městský soud v Praze taktéž zcela odmítl tvrzení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, kterým se samozvaně pasoval do role garanta kvality a pověsti rozhodčího řízení v České republice z titulu svého výsadního postavení.

V příkrém kontrastu s tímto postojem RSHKAK dospěl Městský soud v Praze navíc k závěru, že RSHKAK i v tomto soudním řízení založil svou obranu na dalších nepravdivých tvrzeních. Rozhodnutí Městského soudu v Praze je zatím nepravomocné.

Nepravdivé prohlášení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR následovalo záhy poté, co byly zveřejněny legislativní snahy o budoucí rozšíření pravomoci ostatních dvou stálých českých rozhodčích soudů.

RSHKAK ve stejné době přistoupil také k hrozbě vyškrtnutí ze svého seznamu těch rozhodců, kteří současně působí u PRIACU a v případě rozhodců, kteří se tomuto diktátu nepodvolili, k vyškrtnutí skutečně RSHAK přistoupil.

O tom vedou další soudní spor proti RSHKAK nejen ostatní dva rozhodčí soudy,2 ale Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR žalují i někteří jednotliví rozhodci.

„Osobně se domnívám, že soudní spory mezi nejvýznamnějšími rozhodčími institucemi v zemi nepřispívají k důvěryhodnosti rozhodčího řízení mezi podnikatelskou a odbornou veřejností. Ačkoliv PRIAC měl upřímnou snahu o smírné vyřešení této situace mimosoudní cestou, nedostalo se nám ze strany Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ani odpovědi,“ uvedl David Řezníček, člen předsednictva PRIAC.

„Nezbývalo tedy nic jiného než se bránit lživému osočování žalobou, ohledně které nyní Městský soud v Praze rozhodoval a dospěl k názoru, že jednání RSHKAK bylo jednoznačně protiprávní. Pro rozvoj a zkvalitnění rozhodčího řízení v České republice je z mého pohledu naprosto klíčové, aby Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, coby instituce mající za cíl zajišťování odpovídajícího zázemí pro rozhodce při nalézání práva, sama dodržovala právní předpisy a konstantně jednala v souladu s dobrými mravy,“ dodal Řezníček.

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze.

Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC. Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí. (pel)