Asociace satelitních operátorů napadla českou vládu za to, že chce navrženou „diginovelou“ porušit připravovanou evropskou směrnici tím, že miliardovou dotací zvýhodní firmy zajišťující přechod na nový TV standard DVB-T2.

Česká vláda navrženou „diginovelou“ porušuje připravovanou evropskou směrnici. Tvrdí to asociace satelitních operátorů. Vláda chce v „diginovele“ zakotvit miliardovou dotaci firmám zajišťujícím přechod terestrického digitálního vysílání na nový standard DVB-T2. Podle Asociace je taková dotace v rozporu s připravovanou legislativou EU, která požaduje „technologickou neutralitu“.

Evropský parlament minulý týden schválil v prvním čtení směrnici, která v důsledku ruší současný typ pozemního televizního vysílání a nutí státy EU přejít na jinou frekvenci a na jiný standard digitálního vysílání DVB-T2.

Rozhodnutí EP na jedné straně zdůraznilo možnost kompenzací zejména pro konečné spotřebitele. Na straně druhé upozornilo na povinnost respektovat princip technologické neutrality. Tedy princip, kdy rozhodnutím není jedna vysílací technologie zvýhodněna před jinými technologiemi.

Tento princip by však v České republice zřejmě nebyl dodržen, jelikož vláda v novele zákona o elektronických komunikacích (tzv. diginovele) výslovně zakotvuje finanční kompenzace mj. pro provozovatele terestrického digitálního vysílání, jimž chce stát plně zafinancovat přebudování technologické infrastruktury tak, aby umožňovala vysílání v novém standardu DVB-T2.

Tím však zřejmě budou v důsledku znevýhodněni provozovatelé satelitního, kabelového a internetové televizního vysílání.

Přechod na normu DVB-T2 legislativně upravuje diginovela, kterou již vláda předložila Poslanecké sněmovně.

Asociace proti zvýhodnění

Česká asociace satelitních operátorů chce prosadit, aby poslanci z návrhu vypustili ustanovení, jež zajišťuje přidělení vysílacích kmitočtů Českým Radiokomunikacím (ČRa) a firmě Digital Broadcasting bezplatně do roku 2030.

Stejně tak požadují zrušit vytvoření legislativního nároku těchto firem na úhradu výstavby nových sítí vysílačů z veřejných zdrojů.

Podle mluvčího asociace Patrika Broma je návrh novely zákona o elektronických komunikacích v rozporu s evropskou legislativou, která stanoví, že zvolené řešení musí být technologicky neutrální. Tedy že nesmí být zvýhodněno terestrické vysílání před kabelovým, satelitním nebo IPTV (internetovým).

Asociace požaduje, aby dotace získali pouze uživatelé. Distributorům pozemního vysílání by se podle asociace mělo finančně kompenzovat jen to, že jim bude odebráno pásmo 700 MHz.

Pouhá kompenzace

Tento výklad označily České Radiokomunikace za účelové zkreslení.

„V novele uvedené ustanovení opravňuje k zpětné úhradě oprávněných nákladů souvisejících s uvolněním pásma 700 MHz pro mobilní datové sítě, a to až po jejich notifikaci určenými orgány EU,“ uvedl ředitel regulace ČRa Marcel Procházka.

Podle něho se „v žádném případě nejedná o podporu, ale pouze o kompenzaci nákladů, které operátoři vynaloží na výstavbu dočasných DVB-T2 sítí“.

Domácnosti dají 5 miliard

Z hlediska občanů přechod z dnešní normy DVB-T na nový standard vysílání DVB-T2 neznamená jednoduchou změnu vysílací frekvence a „banální“ přeladění televizních stanic na ovladači televizoru.

Nový standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2 (s kódováním HEVC) totiž na drtivé většině dnešních televizorů nelze přijímat.

Domácnosti si tak kvůli přechodu na novou normu, respektive na jiné kódování budou muset zakoupit nové televizory (nebo set-top boxy), ale v mnoha případech si také budou muset zmodernizovat své antény či dokonce pořídit antény zcela nové.

Přechod na novou digitální normu DVB-T2 tak diváky v Česku bude stát celkem až 5 miliard korun.

Podle informací MPO dnes digitální terestrické TV vysílání (v původní normě DVB-T) v nějaké podobě využívá více než 60 procent domácností v ČR.

Vláda ČR rozhodla dříve než EU

Tuzemská vláda o celoplošném přechodu ČR na DVB-T2 rozhodla dávno před tím, než o něm hlasoval europarlament… Již v červenci 2016 vláda přijala „Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání“, v níž schvaluje přechod na „technologicky vyšší standard DVB-T2“.

Fakticky tak byl v České republice přechod na nový standard DVB-T2 spuštěn, aniž by bylo na úrovni EU schváleno příslušné rozhodnutí o celé záležitosti.

TV vypnou za 4 roky

Přechod na novou televizní normu digitálního terestrického vysílání DVB-T2 má být v Česku dokončen již v roce 2020. Termín dokončení přechodu na DVB-T2 stanovila vláda předběžně na 1. února 2021. Znamená to, že vysílání v dnes používané digitální normě DVB-T by mělo být definitivně ukončeno již za necelé 4 roky.

Televizní zvýhodnění

Souhrnné náklady státu na celý projekt jsou stanoveny v rozmezí 871 milionu až 1,06 miliardy korun. Subjektům, které se aktivně podílejí na uskutečnění přechodu na normu DVB-T2, má být z veřejných zdrojů poskytnuto celkem cca 630 milionů Kč.

Vládou schválená strategie předpokládá finanční „kompenzaci“ nákladů pro ty subjekty, které jsou držiteli přidělených radiových kmitočtů pro digitální vysílání, což jsou Česká televize a soukromé firmy České Radiokomunikace, Czech Digital Group a Digital Broadcasting.

Většinu prostředků přitom získají České Radiokomunikace (ČRa).

Někteří kritici přechodu na novou vysílací normu namítají, že se jednak jedná o nedovolenou veřejnou podporu soukromým společnostem a tedy o neférové jednání, které narušuje hospodářskou soutěž.

Poukazují na skutečnost, že komplexním zafinancováním výstavby a zprovozněním nové terestrické digitální sítě (DVB-T2) za peníze z veřejných zdrojů budou neférově zvýhodněni nejenom provozovatelé těchto sítí (tedy zejména ČRa), ale i samotné digitální pozemní vysílání jako takové a to na úkor kabelového a satelitního TV vysílání, jejichž provozovatelé žádné kompenzace svých „oprávněných“ nákladů od státu nedostávají. (tvm)

Více se o přechodu na novou televizní normu DVB-T2 dočtete ZDE:

Evropský parlament zrušil současné televizní vysílání a vnutil divákům normu DVB-T2

Brusel sebere televizní frekvenci a donutí lidi kupovat televize pro příjem DVB-T2

 


Vládou navržená novela zákona o elektronických komunikacích mj. zakotvuje následující body:

  • Držitel přídělu rádiových kmitočtů pro celoplošné sítě ve standardu DVB-T má nárok na úhradu nákladů efektivně a účelně vynaložených v rámci procesu přechodu na standard DVB-T2 na technické zajištění služby šíření zemského televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí a náklady související se změnou přídělu podle bodu 4. Pro účely posouzení žádosti o úhradu a provedení úhrady z radiokomunikačního účtu se použije § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  • Operátoři přechodových sítí podle bodu 3 a držitelé přídělů rádiových kmitočtů podle bodu 4 mají nárok na úhradu nákladů efektivně a účelně vynaložených v rámci procesu přechodu na odstraňování rušení signálu sítě zemského televizního vysílání sítěmi poskytujícími služby mobilního datového připojení nebo odstranění rušení sítí služeb mobilního datového připojení službou zemského televizního vysílání. Za náklady podle věty první se považují náklady podle § 27 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a náklady na pořízení zařízení v rámci opatření k odstranění rušení příjmu signálu. Pro účely posouzení žádosti o úhradu a provedení úhrady z radiokomunikačního účtu se použije § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  • Úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů podle bodů 5 a 6 se poskytne, pokud tyto náklady vznikly a byly vynaloženy do data ukončení vysílání v sítích ve standardu DVB-T podle bodu 2. Žádost o úhradu nákladů musí oprávněný subjekt podat nejpozději do 6 měsíců ode dne vynaložení nákladů, jinak právo zanikne. Úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů podle bodu 5 se poskytne i v případě, pokud tyto náklady vznikly a byly vynaloženy držitelem individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro přechodové sítě přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona, nejdříve však dnem 20. července 2016. Žádost o úhradu nákladů podle předchozí věty musí oprávněný subjekt podat nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak právo zanikne.
  • Do doby ukončení šíření zemského digitálního televizního vysílání prostřednictvím sítí ve standardu DVB-T podle bodu 2 může Úřad použít prostředky radiokomunikačního účtu i pro monitorování stavu a rozsahu šíření zemského digitálního televizního signálu, analýzu dostupnosti zemského digitálního televizního vysílání a efektivního využívání rádiových kmitočtů, popřípadě k úhradě mimořádných nákladů souvisejících s jeho činností v těchto případech. Úřad může ve lhůtě podle věty první použít prostředky radiokomunikačního účtu i k úhradě nákladů na zajištění úkolů souvisejících s harmonizací správy spektra v rámci realizace opatření vyplývajících z harmonizace využití spektra na úrovni Evropské unie v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz pro jiné služby a v rámci realizace opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.