NKÚ kritizoval ministerstvo kultury za špatné využití dotací za více než 3 miliardy korun. (Ilustrační foto).

Nejvyšší kontrolní úřad kritizoval Ministerstvo kultury ČR za využití dotací za více než 3 miliardy korun. NKÚ se zaměřil na to, jak Ministerstvo kultury (MK) v letech 2019 až 2022 vynakládalo peníze na podporu kulturních aktivit. V průběhu těchto let resort rozdělil 3,2 miliardy korun v rámci více než 9 300 projektů.

Kontroloři odhalili řadu nedostatků – od nejasných přínosů podpory přes velmi nepřehledný a komplikovaný systém poskytování dotací až po neplnění opatření a úkolů uložených vládou ČR. Často jde přitom o problémy, které NKÚ zjistil už při kontrolách z let 2014 a 2018.

Systém rozdělování dotací na kulturní aktivity byl neefektivní, složitý, a zbytečně tak zatěžoval jak MK, tak i samotné žadatele o dotace. To v praxi například vedlo k tomu, že žadatelé o dotaci museli stejné dokumenty předkládat několikrát u každé jednotlivé žádosti.

Na straně MK pak zase řada činností spojených s administrací žádostí – například kontrola předložených dokumentů – probíhala duplicitně, upozornil NKÚ.

Administrace podpory kulturních aktivit byla náročná zejména ze dvou důvodů – jednalo se o nejednotný postup jednotlivých útvarů MK a chybějící jednotný informační systém pro správu kulturních aktivit. Právě tento IT systém, který by mohl odstranit duplicitní činnosti a nutnost opakovaně předkládat stejné dokumenty, se MK od roku 2015 do roku 2020 snažilo zavést do praxe.

„Přestože za něj vydalo více než 4,5 milionu korun, projekt bez jakéhokoliv výsledku v roce 2020 ukončilo. Nejenže se tak jedná o neúčelnou investici, ale pokračuje navíc i stav, kdy administrace dotací stále probíhá hlavně v listinné podobě,“ konstatoval kontrolní úřad.

Další nedostatky kontroloři odhalili v samotných dotačních výzvách, které MK vypsalo. V nich v daných případech chyběly podstatné informace. Například u 23 z 24 prověřovaných výzev resort neuvedl veškeré informace o tom, jaký je postup při odstranění vad v žádostech o dotace, jakým způsobem probíhá doplnění žádosti a podobně.

To dále negativním způsobem ovlivňovalo přehlednost a efektivnost celého systému podpory kulturních aktivit.

NKÚ dále zjistil, že MK neplnilo řadu opatření a úkolů stanovených vládou ČR. Kromě elektronizace administrace a poskytování dotací mělo také formulovat cíle, kterých chce rozdělováním peněz na kulturní aktivity dosáhnout, a vyhodnocovat jejich plnění.

Žádné konkrétní a měřitelné cíle ale od roku 2015 resort nestanovil. Vše zůstalo u obecných cílů, které MK vyhodnocovalo jen formálně.

V součtu lze říci, že MK neodstranilo větší část nedostatků, které NKÚ zjistil při předchozích podobně zaměřených kontrolách z let 2014 a 2018. V jednom případě došlo i ke zhoršení situace.

NKÚ v kontrole z roku 2018 upozornil na nedostatečné množství veřejnosprávních kontrol. MK následně od roku 2019 zřídilo oddělení kontroly, jehož hlavní náplní bylo provádění těchto kontrol. Počet kontrol se však ještě snížil. (sfr)