Česká obchodní inspekce uskutečnila v prvním čtvrtletí 223 kontrol internetových obchodů, porušení předpisů zjistila při 175 kontrolách. (Ilustrační foto).

Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí letošního roku pokračovala v cílených kontrolách internetových obchodů. Celkem realizovala 223 kontrol a při 175 kontrolách zjistila porušení právních předpisů (78,48 %).

Kontrolní akce byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících prodávajícímu z právních předpisů při prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, konkrétně prostřednictvím internetu.

Kontrolní akce cílila primárně na internetové obchody vykazující neshody s požadavky příslušných právních předpisů. V období od 2. 1. do 31. 3. 2024 bylo provedeno celkem 223 kontrol, při nichž bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 175 kontrolách, tj. 78,48 %.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byl ve sledovaném období porušen celkem v 252 případech. Nejčastějším zjištěním bylo porušení ustanovení § 13, a to v 93 případech. Z toho 92 případů se týkalo porušení ustanovení § 13 odst. 1 zákona, který stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

Dalším nejčastějším zjištěním bylo používání nekalých obchodních praktik, které mohou narušit ekonomické chování spotřebitele a mohou vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil. V největší míře se jednalo o porušení § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, (50 případů), kdy bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele atp.

Dále § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2 (16 případů), kdy bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nejednoznačně či nesrozumitelně. 5 případů se týkalo spotřebitelských recenzí podle ust. § 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 5, kdy prodávající nezajistil, aby zveřejněná spotřebitelská recenze pocházela od spotřebitele, který výrobek skutečně použil nebo si jej zakoupil.

Třetím nejporušovanějším ustanovením zákona o ochraně spotřebitele byl § 14 (34 případů), kdy prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů (ADR). Častým zjištěním bylo též porušení ustanovení § 12a (11 případů), kdy prodávající nezahrnul do informace o slevě z ceny výrobku informaci o předchozí nejnižší ceně, za kterou jej nabízel a prodával před poskytnutím slevy, a rovněž porušení ustanovení § 19 odst. 1, 2, 3 (11 případů), který upravuje postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byl ve sledovaném období porušen celkem ve 189 případech. Nejvíce zastoupeným zjištěným porušením bylo ustanovení § 1820, které se obecně týká sdělení před uzavřením smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku. Konkrétně celkem ve 45 případech bylo zjištěno, že spotřebiteli nebyly sděleny podmínky, lhůty a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. i).

Ve 43 případech zjištěno neposkytnutí spotřebiteli znění smlouvy a všeobecných podmínek v textové podobě při použití elektronických prostředků při uzavírání smlouvy dle ustanovení § 1827 odst. 2. Třetím nejvíce porušovaným ustanovením občanského zákoníku bylo ustanovení § 1826 odst. 2, kterým se spotřebitel výslovně zavazuje k platbě při objednávce prostředků komunikace na dálku. Je-li objednávka učiněna použitím tlačítka nebo jiného ovládacího prvku musí obsahovat nápis „objednávka zavazující k platbě.“

Toto porušení bylo zjištěno celkem ve 39 případech.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v období od 1. 1. do 31. 3. 2024 právní moci celkem 247 pokut v celkové hodnotě 4 954 500 Kč. Z tohoto počtu se velká většina (196 pokut) týkala porušení zjištěných během kontrol realizovaných v roce 2023.

Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí kontrolovala povinnosti prodávajících při poskytování slev z cen výrobků

Česká obchodní inspekce se v prvním čtvrtletí tohoto roku zaměřila na plnění povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, při nabídce a prodeji zboží v souvislosti s poskytováním slev. V rámci kontrolní akce realizovala 477 kontrol, porušení právních předpisů bylo zjištěno při 178 kontrolách (37,32 %). (sfr)