NKÚ: Kompenzace 48 miliard za covid-19 splnilo svůj účel, ale někteří příjemci bonus zneužili. (Ilustrační foto)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že 1490 subjektům byl poskytnut kompenzační bonus celkem za 39 mil. Kč, i když na něj neměly nárok. Kontroloři prověřovali, jak Ministerstvo financí (MF), Generální finanční ředitelství (GFŘ) a tři vybrané finanční úřady nakládaly s peněžními prostředky státu určenými na výplatu kompenzačního bonusu zejména pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). 

V uvedených letech bylo podáno 2 943 562 žádostí o kompenzační bonus a celkem na něj bylo vyplaceno 48,3 mld. Kč. Jednalo se kompenzace subjektům, kterým byla v důsledku pandemie onemocnění covid-19 v letech 2020 až 2022 zakázána nebo omezena činnost.

NKÚ zjistil, že podpora splnila cíl a snížila dopady vládních opatření, kterými byli zasaženi především živnostníci. V některých případech ale došlo k jejímu zneužití. Podle kontrolorů existuje riziko, že některé subjekty zahájily podnikatelskou činnost s jediným záměrem – čerpat kompenzační bonus.

Kontroloři dále upozornili na skutečnost, že správa kompenzačního bonusu byla administrativně náročná, protože správci bonusu museli údaje z žádostí zadávat do informačního systému ručně.

Kontroloři mají za to, že riziko účelového zahájení podnikání s cílem pouze čerpat bonus existuje u 1 490 subjektů. Kontrola zjistila, že těmto subjektům bylo v roce 2020 na kompenzačním bonusu poskytnuto celkem 39,2 mil. Kč, i když na něj neměly nárok.

U 46 z nich vyhodnotil NKÚ toto riziko jako významné. Svoji činnost zahájily mezi dubnem a srpnem 2020 a v daňových přiznáních za tento rok vykázaly nulové příjmy i nulovou daňovou povinnost.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 nepodaly. Zjištění kontrolorů může představovat podnět pro Finanční správu ČR k prověření oprávněnosti nároku zmíněných subjektů na kompenzační bonus.

Oprávněnost a správnost vyplaceného kompenzačního bonusu ověřovali správci bonusu až po jeho vyplacení. Z celkem uhrazené částky prověřili (do 31. 7. 2022) 2,5 %, tedy 1,2 mld. Kč. Finanční správa ČR na základě těchto kontrol požadovala vrátit kompenzační bonus v celkové výši přibližně 133,2 mil. Kč.

Příjemci do státního rozpočtu již vrátili 114 mil. Kč. NKÚ upozorňuje, že letos uplyne tříletá lhůta pro stanovení daně z kompenzačního bonusu vyplaceného v roce 2020. Po uplynutí lhůty nebude možno rozhodnout o vrácení neoprávněně vyplaceného bonusu.

Orgány Finanční správy ČR podaly 162 oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zneužití bonusu za celkem 69,3 mil. Kč. Do 31. srpna 2022 soudy rozhodly o 18 trestních věcech vztahujících se k oznámením. Žadatelé na základě těchto rozsudků měli vrátit 5,6 mil. Kč vyplaceného bonusu.

NKÚ pozitivně hodnotí fakt, že dostupnost kompenzačního bonusu a rychlé vyřízení žádostí usnadnily žadatelům přístup k finančním prostředkům. Také na základě mezinárodního srovnání podpor poskytovaných v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 lze podle kontrolorů NKÚ konstatovat, že ČR vyplácela tuto podporu dostatečně rychle.

Kontroloři však poukázali na skutečnost, že správa kompenzačního bonusu byla administrativně náročná, neboť nedošlo k zavedení automatizovaného zpracování žádostí a správci bonusu museli údaje z žádostí zadávat do informačního systému ručně. Výdaje na správu bonusu dosáhly jednoho procenta z celkově vynaložené částky, tj. téměř 457 mil. Kč. Ovlivnila je kromě nízké úrovně elektronizace i administrace duplicitních žádostí. Celkem bylo podáno 208 tisíc duplicitních žádostí o bonus. Výdaje na jejich zpracování dosáhly podle NKÚ cca 23 mil. Kč, tedy přibližně 5 % celkových výdajů na správu bonusu.

Nárok na bonus měly v letech 2020 až 2022 OSVČ, které splnily zákonem stanovené požadavky (především šlo o omezení činnosti v souvislosti se státem zavedenými opatřeními), a na základě novelizací zákona o kompenzačním bonusu i společníci vybraných společností s ručením omezeným a osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, při které je založena účast na nemocenském pojištění. Denní výše příspěvku se pohybovala od 350 do 1 000 Kč podle typu příjemce a doby, ve které byl příspěvek čerpán. (at)