Přechod k výrobě zelené oceli pokračuje v LIBERTY Ostrava rychlým tempem. (Foto: Liberty Ostrava - vztyčování konstrukce nového energomostu).

Přechod k výrobě zelené oceli pokračuje v LIBERTY Ostrava rychlým tempem. Jelikož se očekává, že nové hybridní elektrické obloukové pece budou v LIBERTY Ostrava postaveny do konce roku 2025, což je součástí cíle společnosti stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální, přípravné práce pro výstavbu haly nových pecí postupují rychlým tempem.

Informoval o tom Andrej Čírtek, tiskový mluvčí LIBERTY Ostrava.

V současné době se staví nový energomost, který bude rozvádět plyny a elektrické kabely potřebné pro provoz nové ocelárny a dalších závodů ve stávající ocelárně. V plném proudu je i plánovaná změna systému železničních tratí závodu.

V listopadu začaly práce na výrobě hlavního energomostu nové haly. Jedná se o ocelovou konstrukci, jejímž potrubím vede kyslík, dusík, stlačený vzduch a další důležité látky pro výrobu a také elektrické a datové kabely.Po odstranění starého energomostu byly pro přepravu ocelové konstrukce potřebné na stavbu nového energomostu použity desítky tahačů pro nadrozměrný náklad.

Stavba energomostu, kterou realizuje firma IMOS Brno, by měla být podle plánu dokončena do konce května a poté bude následovat instalace potrubí a kabelů, již provede ostravská společnost HOMOLA.

Roland Hinterreiter, ředitel projektu hybridních pecí v LIBERTY Ostrava, popsal aktuální stav projektu: „Staví se jednotlivé pilíře a byla již zahájena montáž nosné ocelové konstrukce energomostu, na kterou bude uloženo potrubí. Velká část trubek různých parametrů, které na délku dohromady měří kolem čtyř a půl kilometru, se vyrábí v rourovně LIBERTY Ostrava.“

Další etapou projektu bude postupné svařování trubek a jejich instalace na ocelovou konstrukci. Po jejím dokončení bude během plánovaných odstávek probíhat napojování na stávající technologické rozvody plynu.

Přes energomost povede celkem dvanáct potrubí pro různá média, jako je řezací a technologický kyslík, dusík, acetylén, zemní plyn, pára, topná a užitková voda, stlačený vzduch a také kabely pro vysoké a nízké napětí.

„Celý tento proces bude velmi komplikovaný. Pokud jde například o kyslík, zastaví se jeho průtok. Poté bude potrubím protlačován inertní dusík, aby se odstranil veškerý zbytkový kyslík, čímž se zabrání možné explozi během řezání. Poté se trubka odřízne a začne svařování.“

„Svary se následně zkontrolují rentgenem, provede se tlaková zkouška a pokud dopadne úspěšně, začne se potrubí znovu plnit. Zhotovitelé budou mít na dokončení těchto činností zhruba 48 hodin a tyto práce budou se opakovat u každého potrubí,“ vysvětlil projektový manažer Jakub Till.Souběžně s přeložkou energomostu další místní společnost 1435mm pokračuje v instalaci železniční trati, která musela být kvůli výstavbě nového energomostu demontována.

Roland Hinterreiter dodal: „Kromě energomostu a železniční trati zde probíhá mnoho dalších stavebních projektů. Již jsme zahájili demolici komplexu budov Pemic a poté, co zde bude vytvořena nová zpevněná skladovací plocha, budou sem přemístěny kontislitky pro rourovnu. Dále budeme na tomto místě stavět filtrační jednotky, komín a ventilátorovou stanici pro odprašování a také budovu vodního hospodářství.“V současné době na stavbě pracuje několik desítek lidí a jejich počet se bude dále zvyšovat tím, jak se projekt bude postupně rozvíjet. Zástupci společnosti Danieli, která je dodavatelem nových pecí, jež budou srdcem nové ocelárny, jsou nedílnou součástí týmu, a proto stavbu pravidelně navštěvují.

LIBERTY Ostrava je integrovaná ocelářská společnost s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se využívá zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a plynárenském průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek.

Kromě českého trhu dodává své produkty do více než 40 zemí světa. Spolu se svými dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své produkty s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v příštích osmi letech investovat 8,6 miliardy korun do přeměny LIBERTY Ostrava na uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli.

Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN.   Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení.

Při slavnostním podpisu smlouvy také LIBERTY Ostrava uzavřela partnerství s ČEZ ESCO ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zkvalitní ocel a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj Akademie GREENSTEEL, jejímž cílem je zvýšení kvalifikace stávající pracovní síly a povzbuzení zájmu nových lidí o práci v ocelářství. průmysl.

LIBERTY Steel Group je součástí globální aliance GFG, kterou vlastní Sanjeev Gupta a jeho rodina. Aliance GFG má tři nezávislé průmyslové značky: LIBERTY Steel Group, ALVANCE Aluminium Group a SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost průmyslu a společnosti. GFG Alliance působí ve 30 zemích světa s celkovým počtem 35 000 zaměstnanců a obratem přes 20 miliard USD. (sfr)