SČMBD je znepokojen cenami energií v ČR: Roste podíl nedobytných pohledávek. (Ilustrační foto.)

SČMBD upozorňuje na narůstající množství pohledávek a energetickou krizi, která může ohrozit stabilitu družstev a SVJ. Projednávaný úsporný tarif by se dle svazu měl týkat i jich. Činnost bytových družstev byla v uplynulém období poznamenána covidovou pandemií, která byla vystřídána dopady rusko-ukrajinské krize.

Velkým tématem 29. valné hromady Svazu českých a moravských bytových družstev tak byly stoupající ceny energií a s tím související problematika pohledávek. Podle SČMBD jsou družstva a jejich členové ohroženi energetickou krizí a souvisejícím nárůstem cen energií a svaz tak předpokládá nárůst počtu neplatičů v takovém rozsahu, že by to mohlo ohrozit stabilitu či samotnou existenci jednotlivých bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ).

Proto by ocenily, kdyby jim mohl pomoci tzv. úsporný tarif, který začíná projednávat vláda.

Hlavní činností svazu a družstev byla v uplynulém roce podle jejich zástupců především problematika správy nejen vlastních bytových domů, ale také domů dalších vlastníků, tj. měst, obcí a především více jak 15 tisíc společenství vlastníků. V rámci výkonu vlastní správy bytová družstva nově nabízí jednotlivým SVJ i výkon funkce předsedy nebo člena výboru SVJ, kterou současně využívá již více jak 2 600 společenství.

Celkem členská BD zajišťují bydlení pro cca 2 miliony obyvatel ČR. Na 29. valné hromadě se stěžejním tématem stala energetická krize, kde se SVJ a BD dohodly na společném stanovisku.

Úprava legislativy jako řešení energetické krize

Vedle potenciálního růstu dluhu BD a SVJ aktuálně znepokojuje především rostoucí podíl nedobytných pohledávek. Ještě v letech 2014 a 2015 šlo o pouhých 12, resp. 15 procent celkového dluhu, od roku 2016 však jejich podíl strmě narůstá. „V současnosti se členům svazu dlouhodobě nedaří vymoct přes 48 procent nedoplatků, celkově jde o sumu přesahující 95 milionů korun, přičemž průměrná výše dluhů činí kolem 24 tisíc korun.

Z velké části jsou tyto pohledávky zcela nevymahatelné, nebo jen obtížně vymahatelné,” uvedl Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Současně zástupci SVJ a BD vyjadřují znepokojení ze stále se zvyšujících cen energií a vyzývají Vládu ČR k prozkoumání všech možností řešení snížení či minimálně stabilizace cen energií, neboť kvůli energetické krizi předpokládají nárůst počtu neplatičů v takovém rozsahu, že by to mohlo ohrozit stabilitu či samotnou existenci jednotlivých BD a SVJ.

Situaci navíc komplikuje nedobytnost pohledávek BD a SVJ v exekučním a insolvenčním řízení a rovněž případy, kdy dlužníci řeší svoji finanční krizi oddlužením. BD ani SVJ přitom nemají možnost vznik pohledávek zastavit vzhledem k nemožnosti rychlého vystěhování neplatiče, ani nemají možnost zajistit splácení dluhů.

„Tím důležitějším se jeví dlouhodobý požadavek svazu na úpravu legislativy upravující postavení BD a SVJ v procesu vymáhání pohledávek spojených s užíváním bytů. Aktuální stav příslušné legislativy, NOZ, exekuční řád či insolvenční zákon, nejenže ohrožuje družstva a společenství vlastníků, ale především se přímo dotýká jejich řádně platících členů, kteří jsou v důsledku špatné legislativy nuceni platit dluhy za své sousedy a stávají se tak jejich nedobrovolnými věřiteli,” zní ve společném stanovisku, které bylo k příležitosti valné hromady představeno.

Úsporný tarif

S tématem úzce souvisí příprava návrhu zákona o takzvaném úsporném tarifu, jehož cílem je pomoct domácnostem překonat situaci extrémního nárůstu cen elektrické energie a plynu. Svaz toto opatření vítá, ale upozorňuje, že představený návrh nezohledňuje obyvatele ČR, kteří žijí v bytových domech ve vlastnictví či správě bytových družstev a společenství vlastníků.

„V desítkách tisíc případů těchto domů je vytápění a příprava teplé vody pro uživatele bytů (vlastníky či nájemce) zajišťována družstvem nebo společenstvím v domovní plynové kotelně. Veškeré náklady na provoz takové kotelny (tedy samozřejmě i nákup plynu) jsou pak rozúčtovávány přímo mezi uživatele bytů. Bohužel jsme doposud nezaregistrovali, že by se připravovaná pomoc měla dotknout i těchto případů. Jde přitom o stovky tisíc domácností,” popsal Jan Vysloužil.

Obrovské nárůsty cen se přitom týkají i jich. Jak ilustruje i příklad SVJ V Bytovkách v obci Králíky. Toto společenství zajišťuje správu 20 bytových jednotek a provozuje domovní plynovou kotelnu, kterou je zajišťováno vytápění domu a bytů. Předpokládaný rozdíl v nákladech mezi letošním a následujícím rokem činí 425 918 Kč bez 21 % DPH.

„Zatímco náklady na plyn na jednu domácnost zde letos činí 4 850 Kč, pro rok 2023 to bude 21 295 Kč. Takto extrémní nárůsty nejsou výjimkou a mohou mít fatální dopad na schopnost uživatelů bytů řádně a včas hradit předepisované úhrady. Tato situace pak může ohrozit i stabilitu a samotnou existenci družstev a společenství, tím spíše v sociálně a strukturálně postižených regionech,” uzavřel předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev a společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. V současné době svaz sdružuje 683 družstev a společenství, která vlastní či spravují cca 635 000 bytových a nebytových jednotek, což je 18% všech bytů v ČR.

V převažující části se jedná o byty v panelových domech, kde bytová družstva zajišťují komplexní opravy a zateplení objektů. Mimo správy vlastních bytů, kterých je cca polovina, bytová družstva spravují i byty měst a obcí a dalších více jak 15 000 společenství vlastníků jednotek. SČMBD je tak největším organizovaným správcem bytového fondu v ČR. (sfr)