Od roku 2000 poklesl v Česku počet zemědělských subjektů o 26 procent, ukázala data ČSÚ. (Ilustrační foto)

Od roku 2000 poklesl v Česku počet zemědělských subjektů o 26 procent. Ubylo především subjektů zabývajících se chovem hospodářských zvířat, a to o 42,5 %. Snížila se i výměra obhospodařované půdy nebo počet pracujících v zemědělství.

Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

„Výsledky agrocenzu potvrzují dlouhodobý úbytek obhospodařované zemědělské půdy, který za posledních 20 let činil více než 130 tisíc ha. Zároveň se zvýšila průměrná výměra zemědělských subjektů z 93 ha na 121 ha. K dalším dlouhodobým trendům patří zvyšující se podíl vlastní obhospodařované zemědělské půdy. Ten z 8 procent v roce 2000 vzrostl na 27,3 procenta,“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Pravidelný plošný zemědělský cenzus, který přinesl strukturální data od téměř 29 tisíc zemědělských subjektů, se konal po deseti letech loni na podzim.

Zemědělských subjektů oproti prvnímu cenzu z roku 2000 ubylo 26 procent, přičemž mezi fyzickými osobami to bylo 31,9 procenta.

Počet právnických osob v sektoru pak vzrostl o 47,7 procenta.

Subjekty fyzických osob již hospodaří na vlastní půdě téměř z poloviny (44,8 procenta) a subjekty právnických osob z jedné pětiny (19,8 procenta).

Zemědělské subjekty v roce 2020 obhospodařovaly 3 494 tis. ha zemědělské půdy, tj. 44,3 procenta rozlohy České republiky, v roce 2000 to bylo 46 procent; během 20 let se plocha obhospodařované zemědělské půdy snížila o 130 tis. ha.

Nejvyšší úbytek půdy zaznamenala družstva, a to 40,8 procenta.

Zatímco v roce 2000 subjekty hospodařily téměř výhradně na půdě pronajaté (92 procent), v roce 2020 vlastnily již 27,3 procenta celkové výměry zemědělské půdy.

Kontinuálně klesá počet pracujících v zemědělství, který se v období 2000 až 2020 snížil z 242 tisíc na 177 tisíc, tj. o 26,9 procenta. Z 16,9 procenta na 27,6 procenta vzrostl podíl nepravidelně zaměstnaných osob.

„Od roku 2000 se snížil podíl orné půdy ze 75,9 procenta na 70,8 procenta, naopak podíl trvalých travních porostů vzrostl z 22,8 procenta na 28 procent. Rozšířily se výměry vinic, naopak ubylo chmelnic a ovocných sadů. Z plodin pěstovaných na orné půdě přibyly plochy oseté kukuřicí, řepkou nebo sójou na úkor pšenice, ječmene, plodin sklízených na zeleno nebo brambor,“ upozornil Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Stavy skotu poklesly o 9,3 procenta na 1 412 tis. ks, stavy prasat o 56,2 procenta na 1 510 tis. ks a stavy drůbeže o 14,5 procenta na 25 629 tis. ks. Naproti tomu stavy ovcí se zvýšily z 65 tis. na 173 tis. ks a stavy koz z 10 tis. na 24 tis. ks.

Zvyšuje se i význam ekologického zemědělství. Počet ekologicky hospodařících se zvýšil na více než desetinásobek a výměra ekologicky obhospodařované zemědělské půdy na čtyřnásobek.

Ekologicky je obhospodařováno 44,2 procenta trvalých travních porostů a 23,7 procenta ovocných sadů, ale jen 6,3 procenta vinic a 3,6 procenta orné půdy. Ekologické chovy zahrnují významný podíl stavů ovcí (35,6 procenta) a koz (29,6 procenta). (pel)