Standardní doba, během které česká justice rozhodne civilní spor v první instanci, je přibližně jeden rok. V případě komplikovaného obchodně-právního sporu a využití řádných a mimořádných opravných prostředků trvá celé řízení zpravidla několik let. Oproti tomu PRIAC, mezinárodní rozhodčí soud zřízený na základě zákona při Českomoravské komoditní burze Kladno dokáže rozhodnout ve zrychleném řízení za 14 dnů. Není to v žádném případě na úkor kvality procesu a konečného rozhodnutí.

„Zrychlené dvoutýdenní rozhodčí řízení je možnost, kterou dlouhodobě nabízí Mezinárodní rozhodčí soud v Paříži, my se je snažíme přenést do rozhodčího řízení v České republice,“ uvedl předseda rozhodčího soudu komoditní burzy JUDr. Vít Horáček, Ph.D.

Mezinárodní Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) rozhoduje spory týkající se komodit, s nimiž se na burze obchoduje, což jsou zejména zemní plyn, elektřina, dřevo, pohonné hmoty či jiné průmyslové, zemědělské nebo potravinářské výrobky.

K tomu ještě náleží i související služby – přeprava, pojištění apod. Do budoucna má ale ambici stát se univerzálním rozhodčím soudem a rozšířit svou působnost na veškeré majetkové spory, kde to umožňuje zákon o rozhodčím řízení. Spotřebitelské spory jsou z rozhodčího řízení ze zákona vyjmuty.

Předseda rozhodčího soudu JUDr. Vít Horáček patří k významným předním českým odborníkům na rozhodčí řízení. Za Českou republiku působí jako její zástupce u prestižního Mezinárodního soudu v Paříži (ICC).

Spolu s místopředsedou soudu prof. JUDr. Alexanderem Bělohlávkem a dalšími kolegy z předsednictva PRIAC zpracovali moderní rozhodčí řád, který umožňuje pružné a spravedlivé rozhodování sporů. I složitý obchodní spor by měl být rozhodnut ve lhůtě šesti měsíců.

Vedle toho ale bude PRIAC schopen vést i zkrácené řízení, ve kterém je verdikt rozhodci vynesen během 14 dnů.

Hlavní výhodou rozhodčího řízení oproti státní justici není jen rychlost, ale i odbornost rozhodců.

„Ani kvalitní soudce se specializací na obchodní spory nemůže být univerzální odborník na každý byznys. Telekomunikace, automotive, energetika, IT, farmaceutika mají svá specifika. Oproti tomu rozhodce je většinou specialista na danou oblast, věnuje se jí soustavně,“ řekl Vít Horáček.

Listina rozhodců v současnosti čítá 44 jmen.

„Rozhodli jsme se jít cestou přísné selekce rozhodců podle kritérií osobní integrity, vysoké odbornosti, jazykových znalostí a vynikající pracovní etiky. Nechceme mít seznam stovek lidí, u kterých nedokážeme garantovat kvalitu,“ vysvětlil Horáček a dodává:

„U pařížského ICC sice může být rozhodcem každý, koho strany navrhnou, pokud ho ICC schválí, ale české rozhodčí řízení je v jiné situaci. Musí napravit svoji reputaci, která byla vážnými chybami některých rozhodčích institucí poškozena“.

Do budoucna Vít Horáček předpokládá boom rozhodčího řízení v Česku. Pokud budou rozhodčí soudy rozhodovat rychle a spravedlivě, stanou se automaticky vyhledávanou alternativou oproti státní justici, které zároveň efektivně odlehčí vysokou zátěž v oblasti obchodních sporů.

„Dobře řízený rozhodčí soud nesmí zasahovat do rozhodování rozhodců ve věci samé, ale musí kontrolovat, zda rozhodují včas, podle procesních pravidel a odpovídají na všechny otázky, které jim strany sporu položili. PRIAC to dokáže garantovat,“ konstatoval. (pel)