Pokud chce být Česko uhlíkově neutrální do roku 2050, musí do technologií a modernizací investovat 4,5 bilionu korun, uvedla studie poradenské společnosti McKinsey.

V případě, že chce Česko být uhlíkově neutrální do roku 2050, musí do technologií a modernizací investovat asi 4,5 bilionu korun. Investice se ale ČR vyplatí, protože podnikům a domácnostem se sníží provozní náklady. Tvrdí to studie poradenské společnosti McKinsey. 

Stávajícím cílem Klimatického a energetického rámce EU do roku 2030 je snížit oproti roku 1990 emise skleníkových plynů o 40 procent.

Zelená dohoda EU, pokud ji členské státy a Evropský parlament schválí, by představovala ambicióznější cíl. EU by do roku 2030 oproti roku 1990 snížila emise skleníkových plynů
o 55 procent.

Z analýzy McKinsey vyplývá, že snížení množství emisí do roku 2030 o 55 procent by vyžadovalo dodatečné investice ve výši 500 miliard korun (18 miliard EUR, což podle odhadu odpovídá 1 procentu HDP) během tohoto desetiletí.

Autoři však současně upozorňují, že většina těchto investic se však zaplatí (nebo dokonce
přinese zisk), protože nově zaváděné technologie umožní snížení provozních nákladů.

Dále uvedli, že úplná dekarbonizace si vyžádá dalekosáhlé technologické změny ve všech odvětvích.

Nutné bude vybudování přírodních i umělých úložišť uhlíku, jejichž účelem bude eliminovat emise v odvětvích, v nichž je snižování emisí obtížně realizovatelné, například ve výrobě cementu nebo zemědělství.

Podle odhadů studie bude dosažení čisté nulové bilance vyžadovat v letech 2031 až 2050 další dodatečné investice ve výši 4 bilionů korun (tj. 150 miliard EUR), což odpovídá přibližně 4 procentům HDP za uvedené období.

Tyto investice budou nutné k rozsáhlé elektrifikaci dopravy a systémů vytápění a chlazení, ke změně technologií v průmyslu nebo zvyšování kapacity zařízení na výrobu obnovitelné energie.

Dále bude nutné dokončení výstavby plánovaných nových bloků jaderných elektráren, snížení energetické náročnosti budov v celé ČR a budování úložišť uhlíku, jichž bude zapotřebí k vyrovnání zbytkových emisí skleníkových plynů.

Podle autorů studie je do roku 2030 třeba výrazně pokročit zejména v následujících oblastech: přechod od fosilních paliv k elektřině v dopravě, výrazné rozšíření kapacity obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti budov a nalezení dlouhodobého řešení pro české teplárenství.