Europoslanec Payne: Budou-li schváleny finanční prostředky na europropagandu, bude ještě více omezena svoboda myšlení a přesvědčení, nezávislost a samostatnost úsudku.

Nový eurofond zavádí celoevropskou propagandu, která bude lidem určovat, co si mají myslet. Uvedl to v rozhovoru europoslanec Svobodných Jiří Payne ke schválenému záměru Evropského parlamentu na vytvoření zcela nového Fondu evropských hodnot. Ten bude řízený Evropskou komisí a bude přímo dotovat neziskové organizace, které v členských zemích podporují „evropské hodnoty“. 


Rozhovor s europoslancem Jiřím Paynem (Svobodní) na téma vytvoření nového eurofondu „European Value Instrument“ 

Jaký je váš názor na schválený záměr Evropského parlamentu o vytvoření Fondu evropských hodnot (European Value Instrument; EVI)?

Lisabonská smlouva požaduje, aby se každá činnost vykonávala na nejnižší možné úrovni. Naprosto nesouhlasím s tím, aby se vyvíjela jakákoli činnost tohoto druhu na celoevropské úrovni. V podstatě to znamená, že bude existovat celoevropská propaganda, která bude členským státům a lidem určovat, jaké myšlenky mají vyznávat a co si mají myslet. Nejtradičnější evropskou hodnotou byla doposud pluralita, ta tímto okamžikem končí.

Rezoluce (Evropského parlamentu, pozn. redakce) se odvolává na dokumenty o lidských právech, které jsou ale velmi sporné. Vznikly na počátku studené války jako výsledek obchodu mezi Západem a Východem. My vám uznáme právo na ochranu majetku, když vy nám uznáte právo na práci.

To ale nejsou tradiční evropské hodnoty. A pokud to nějaké hodnoty jsou, pak jsou to hodnoty jako pokrytectví, neupřímnost, bezzásadovost, nesmyslné kompromisy se zlem atd.

Do protikladu k tomu bych považoval za zásadní tradiční evropské hodnoty jako například křesťanství a židovství, úctu k životu (Albert Schweizer), význam oběti, pokoru před transcendentnem, samostatnost a svobodu myšlení. Jenomže Evropská unie se staví právě proti těmto hodnotám, proti židovské tradici, proti nezávislosti myšlení.

Máte obavy z vytvoření tohoto fondu?

Budou-li schváleny finanční prostředky na europropagandu, bude ještě více omezena svoboda myšlení a přesvědčení, nezávislost a samostatnost úsudku. Jsem si jistý, že skupiny, které se zabývají hlubším a modernějším pojetím lidských práv, nedostanou žádnou dotaci.

Pokud by měl vzniknout takovýto nástroj, jakkoliv si to nepřeji, doufám, že budou peníze rozdělovány v souladu s rozložením názorů v každém státě – aby byly respektovány menšiny. Tedy v ČR by podporovatelé EU měli dostat přibližně 33 procent z těchto dotací, zbytek by měl být rozdělen mezi ostatní názorové skupiny.

V Evropě také panuje zmatek v chápání občanské společnosti. V původním smyslu jsou občanskou společností všechny instituce a struktury, které si společnost vytváří jako nástroje vlastní správy, kolektivního rozhodování a společného vývoje. Nejdůležitější institucí občanské společnosti je parlament, ale také vláda a soudy.

Z naprosto nesmyslných důvodů se začal používat pojem občanská společnost jako protiklad politiky. Je to vražedná představa, která nemá žádnou oporu v tradiční filosofii. Tato představa demokracii rozvrací.

K čemu bude tento fond prospěšný a jaké budou důsledky pro ČR?

Nedovedu si představit, k čemu by mohl být takovýto fond prospěšný. Bude omezovat svobodnou diskusi a výměnu názorů. Jak bude vypadat svobodná argumentace, když jedna strana bude mít k dispozici miliony a druhá strana bude diskriminována a bude mít omezený přístup do médií?

Česká republika bude financovat program, který omezí svobodu slova v České republice.

Autorita parlamentu v České republice není vysoká a tyto dotace ji budou podrývat, namísto aby podpořily demokratické uspořádání státu. Bude to také znamenat další rozvracení politických stran. Evropská unie je hlavním důvodem, proč se v Evropě šíří extremistické politické názory.

Je podle vás tento fond užitečný v situaci, kdy se diskutuje o výpadcích příjmů rozpočtu EU z důvodu brexitu? Nenašli by se užitečnější příjemci eurodotací, než vybrané neziskové organizace?

Jsem zásadním kritikem všech dotací, každá dotace deformuje přirozené prostředí a deformuje zdravý vývoj a růst. Jsem přesvědčen, že se mají konat dobré skutky, ale zásadně se mají dělat za soukromé peníze.

Kromě toho pokud nějaký spolek nebo nadace dostane jakoukoli dotaci z veřejných prostředků, mělo by být vždy důsledně uváděno, že již nadále není NGO – nevládní organizací. To je podobný problém, jako střet zájmů u ministrů.

Objevily se již kritické interpretace vzniku fondu EVI, podle kterých „Brusel dostane možnost proti neposlušným vládám členských států rychle mobilizovat vnitrostátní opozici, jejíž aktivity budou hrazeny z rozpočtu EU, fond se stane nástrojem propagandy EK v ČR, neziskovky se stanou pátou kolonou Bruselu“, apod. Souhlasíte s takto kritickým pohledem na vytvoření a působení EVI?

Kdysi jsme i u nás rozlišovali obyčejné civilní spolky a politické spolky. Civilní spolek známe také pod označením občanské sdružení. Takový spolek by se neměl zabývat politikou. Politický spolek bylo sdružení lidí, kteří se systematicky zabývají politikou, ale nemají v úmyslu kandidovat do veřejných funkcí.

Jestliže spolky mohou mít poměrně volné předpisy, politické spolky musí již podléhat silnější veřejné kontrole, podobně jako politické strany mají podléhat veřejné kontrole. Měli bychom trvat na tom, že každá instituce, která dostane finanční podporu tohoto druhu, bude povinně všude uvádět, že se jedná o činnost financovanou z propagandistického fondu EU.

A účetní evidence takovýchto aktivit by měla podléhat absolutní veřejné kontrole. Každá dotace vytváří příznivé podmínky pro korupci.

Co říkáte na to, že návrh na vytvoření fondu EVI předkládala česká eurokomisařka Věra Jourová?

Komisařka Jourová nebyla do funkce zvolena, byla jmenována a podle Lisabonské smlouvy nesmí vystupovat jako česká komisařka. Není odpovědná voličům. Naopak hlavním kritériem při jmenování je podle Lisabonské smlouvy ‚evropanství‘. Komisařka jedná přesně v těchto intencích.

Jinak řečeno: člen komise nesmí vykonávat svou funkci pro lidi, je služebníkem myšlenky evropské říše.