Předseda asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek: Ministerstvo financí přinutilo podnikatele, pod hrozbou obrovských sankcí, používat internet. Domnívám se, že to je nezákonné.

Zákonem o evidenci tržeb a zákonem o DPH zavádějícím kontrolní hlášení je porušována Ústava ČR, protože zákon nutí každého podnikatele, který má dostupné internetové připojení, aby je používal. Tvrdí to v rozhovoru předseda Asociace podnikatelů a manažerů Radomil Bábek. Druhá vlna zavádění kontrolního systému elektronické evidence tržeb (EET) dopadne již 1. března na dalších zhruba 250 tisíc podnikatelů z oblasti maloobchodu, velkoobchodu a internetových obchodů.   


Rozhovor s Radomilem Bábkem, předsedou Asociace podnikatelů a manažerů:

Otázka: Zákon o EET neobsahuje slovo „internet“ ani nezmiňuje povinnost kupovat datové služby. Přesto podnikatelům předepisuje povinnost odesílat datovou zprávou údaje o tržbě na společné technické zařízení správce daně. Proč zákon o EET fakticky vůbec nezmiňuje nutnost připojení k internetu?

Odpověď: Zákon skutečně žádné povinnosti internetového připojení či využívání datových služeb nestanoví. Domnívám se, že je to klička, kterou použili úředníci ministerstva financí. Stanovili zákonné povinnosti, které nelze bez datového připojení splnit, ale nestanovili povinnost mít připojení, protože to jim české právo, ústava, nepovolují. Považuji to za podvod na voličích.

Je tedy podle vás pro podnikatele v ČR vůbec povinné, aby disponovali připojením k internetu a nakupovali datové služby za účelem plnění zákona?

Ze zákona o evidenci tržeb, stejně tak ze zákona o DPH, kontrolní hlášení, vyplývá podnikatelům povinnost předávat Finanční správě údaje výhradně elektronickou cestou. Ministerstvo financí tedy omezilo právo občanů na volbu a přinutilo podnikatele, pod hrozbou obrovských sankcí, používat internet. Domnívám se, že to je nezákonné.

Jakým zákonem či legislativou je tedy v ČR uzákoněna povinnost podnikatelů používat internet a povinnost být v místě provozovny on-line připojen k internetu?

Takový zákon neexistuje a domnívám se, že ani nemůže být přijat, protože by porušil ústavní práva občanů.

Zákon o EET sice nezmiňuje ani explicitně nepožaduje připojení k internetu, ani nutnost vlastnit on-line připojitelný mobil, nezmiňuje povinnost nákupu datových služeb apod. Bez těchto přístrojů a služeb zakoupených od tržních poskytovatelů však zákon nelze naplnit. Je podle vás možné považovat povinnosti plynoucí implicitně ze zákona o EET za nezákonné, tedy jdoucí mimo rámec zákona?

Takové povinnosti jsou skryté, jsou důsledkem znění zákona a povinností z něj vyplývajících. Vytvářet skryté, druhotné povinnosti je podle mého nezákonné.

Dá se to tedy podle vás chápat tak, že aplikací zákona o EET dochází ke skrytému vynucování dalších povinností, které však žádným platným zákonem nejsou vyžadovány?

Je to přesně tak. Z dikce zákona a všech prováděcích předpisů je zřejmé, že ministerstvu financí, potažmo ministru Babišovi nejde o právo, ale o vytvoření tlaku na malé podnikatele.

Není legislativně nestandardní, když zákon o EET fakticky spoléhá na to, že trh, tedy soukromé tržní subjekty zajistí veškeré služby, jako internet, software a další zařízení potřebné pro to, aby všichni poplatníci, na které se vztahuje povinnost EET, dokázali komplexně a bezchybně naplňovat tento zákon? 

Nejen, že je to nestandardní, ono je to navíc účelové vytváření nového trhu. Několika málo desítkám firem, dodavatelů připojení a zařízení vznikne obrovský obrat, který by bez tohoto zákona nikdy nerealizovali. Zatímco tedy asi 600 tisíc podnikatelů a živnostníků vše zaplatí ze své kapsy, a jde o miliardy, méně než 100 dodavatelů tyto peníze zinkasuje. A zatímco podnikatelé nesou odpovědnost za vše, včetně kvality připojení a přenosu dat, a to pod hrozbou likvidačních pokut, dodavatelé žádnou odpovědnost nenesou.

Co by se podle vás stalo poplatníkům dotčeným povinností EET, pokud by soukromí poskytovatelé internetového připojení či služeb datového přenosu zcela přerušili či ukončili svoji činnost? Tzn. pokud by na významné části území či dokonce na celém území přestala být trhem poskytována služba připojení k internetu?

Je nutné připomenout, že za přenos dat nese odpovědnost podnikatel. Pokud by docházelo k přerušování připojení nebo k nekvalitnímu přenosu dat, bude podnikatel nucen dokazovat, že to nezpůsobil on sám a dodatečně musí předávat data Finanční správě,vždy však v elektronické podobě. Pouze ve výjimečných případech může povolit Finanční správa tzv. evidenci ve zjednodušeném režimu. Ale i tady platí povinnost předat data datovou zprávou. Při pozorném čtení zákona o evidenci tržeb tedy zjistíme, že ministerstvo financí nepřipouští jinou komunikaci, nežli elektronickou.

Jak by pak podle vás státní orgány postupovaly, pokud by soukromí poskytovatelé všech potřebných služeb pro zdárné fungování EET například z nějakého důvodu zdražily tyto služby nad úroveň, která by pro podstatnou část poplatníků byla ekonomicky přijatelná?

Ze všech kroků ministerstva financí je zřejmé, že takové nebezpečí jim je lhostejné. Přitom je zřejmé, že ministr Babiš vytvořil pro dodavatele připojení a zařízení pro EET snovou situaci – podnikatelé musí, pod hrozbou sankcí, odebírat služby a zboží, ať to stojí, co to stojí. Silně to připomíná kartelové chování, když tvůrcem kartelů je stát.

Je podle vás běžné, že zákony, jako například zákon o EET, fakticky stanovují poplatníkům povinnost vstupovat do obchodních vztahů s typově předem určenými subjekty, jako jsou třeba internetoví provideři, se kterými by do vztahu nikdy dobrovolně (při neexistenci zákona) nevstoupili, neboť tyto vynucené nákupy služeb nijak nesouvisejí se samotnou podnikatelskou činností, tedy se službami pro zákazníky?

Nejen, že to není běžné, je to pravděpodobně protiprávní. Tak vypadá nenápadný diktát státu.

Neobáváte se pokračování trendu, že stát bude skrze zákony vynucovat do stále větších detailů, jaký byznys a s kým má být v ČR podnikateli prováděn?

Takového vývoje se silně obáváme a snažíme se, tedy APM a další organizace, na to upozorňovat a vystupovat proti snahám státu zvětšovat svou moc na úkor svobody občanů.

Do jaké míry podle vás zákon o EET zneužívá internet k omezování svobody?

V poslední době jsou viditelné tendence nejen zneužívat internet podobným způsobem, jako to činí Zákon o evidenci tržeb, ale také internet kontrolovat. Obojí je hrozba pro naši svobodu.