Konečná spotřeba paliv a energií v České republice klesla meziročně o více než 2 procenta.

Hrubá spotřeba primárních energetických zdrojů v Česku poklesla v roce 2022 meziročně o více než dvě procenta a snížení konečné spotřeby přesáhlo čtyři procenta. Čistý dovoz se naopak meziročně zvýšil o více než dvě procenta. Informoval o tom Český statistický úřad.

V roce 2022 dosáhla hrubá domácí spotřeba primárních energetických zdrojů 1 741,7 PJ a meziročně se snížila o 2,3 %, tj. o 41,6 PJ. Podíl čistého dovozu (saldo dovozu a vývozu) na hrubé domácí spotřebě primárních zdrojů vzrostl ze 40,1 % v roce 2021 na 42,1 % v roce 2022.

Konečná spotřeba dosáhla v roce 2022 celkem 1 014,6 PJ, čímž se téměř vyrovnala úrovni roku 2019. Oproti roku 2021 se konečná spotřeba snížila o 4,3 %.

Podíl tuhých paliv na hrubé domácí spotřebě primárních energetických zdrojů v roce 2022 činil 32,3 %, podíl ropy a ropných výrobků 22,7 %, podíl zemního plynu 15,2 %, podíl obnovitelných zdrojů 13,1 % a podíl elektrické, tepelné a jaderné energie 15,8 %.

Ve srovnání s rokem 2021 se nejvíce zvýšil podíl tuhých paliv, a to o 2,0 procentního bodu. Naopak nejvíce se snížil podíl zemního plynu, a to o 3,1 procentního bodu. Podíl ropy a ropných produktů se zvýšil o 0,8 procentního bodu, zatímco podíl elektrické, tepelné a jaderné energie zůstal na úrovni roku 2021.

Čistý dovoz paliv a energie dosáhl celkově 732,6 PJ a meziročně se zvýšil o 2,3 %. Ve struktuře čistého dovozu měly nejvyšší podíly dovozy ropy a ropných produktů (55,4 %) a dovozy zemního plynu (41,1 %).

Podíl čistého dovozu tuhých paliv dosáhl 10,7 %, zatímco u obnovitelných zdrojů a elektřiny převládal vývoz. Vývoz elektřiny dosáhl 39,9 % z celkového vývozu a oproti roku 2021 byl o 14,5 PJ (o 15,4 %) vyšší.

Nejvyšší podíl na konečné spotřebě měla v roce 2022 elektrická a tepelné energie, a to 28,9 %, ropa a ropné produkty zaujímaly 28,6 % a zemní plyn 19,4 %. Obnovitelné zdroje se na konečné spotřebě podílely 14,9 % a tuhá paliva 5,8 %.

Oproti roku 2021 se nejvíce zvýšil podíl ropy a ropných výrobků a nejvýše se snížil podíl zemního plynu. (sfr)