V Česku se loni vydalo na důchody 685 miliard korun. Penze tvoří 31 % výdajů státního rozpočtu.

Výdaje na důchody v Česku v roce 2023 meziročně vzrostly o 17 % a dosáhly částky 685 mld. Kč. Tvořily tak 31,1 % výdajů státního rozpočtu, když podíl na státním rozpočtu se zvýšil o 1,5 procentního bodu. Uvedl to ČSÚ ve svém magazínu Statistika&My.  

V roce 2023 byly Českou správou sociálního zabez­pečení (dále jen ČSSZ) vyplaceny důchody v hodnotě 670 mld. Kč. Po přičtení výdajů na důchody ozbro­jených složek (15 mld. Kč), představovaly výdaje na důchody 685 mld. Kč a tvořily 31,1 % státního rozpočtu.

Meziročně došlo k nárůstu celkových vý­dajů o 17 %, absolutně o 97 mld. Kč. Podíl na státním rozpočtu se rovněž zvýšil, a to o 1,5 procentního bodu.

Z celkových výdajů na důchody vyplacené ČSSZ naprostá většina prostředků směřovala do výplat starobních důchodů, a to 564 mld Kč. Dále bylo vy­dáno 65 mld. Kč na invalidní důchody, 31 mld. Kč na vdovské důchody, 5 mld. Kč na sirotčí důchody a 4 mld. Kč na vdovecké důchody, uvedla Markéta Pištorová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Žen je více, ale důchodů mají nižší

Některý z důchodů vyplacených ČSSZ pobíralo k 31. 12. 2023 celkem 2 846 tisíc osob, což předsta­vuje 26 % obyvatel Česka. Starobní důchod dostávalo 2 371 tisíc osob, což je o 4 tisíce víc než na konci roku 2022. Ze všech příjemců starobního důchodu pobíralo 578 tisíc zároveň vdovský nebo vdovecký důchod.

Mezi starobními důchodci převažují ženy, z deseti osob pobírajících v roce 2023 starobní důchod bylo šest žen. Vyšší zastoupení žen mezi důchodci souvisí jednak s tím, že se v průměru dožívají vyššího věku, a také s tím, že především v minulosti odcházely do důchodu dříve než muži.

V prosinci 2023 představoval průměrný starobní důchod (vyplacený samostatně bez vdovského či vdoveckého důchodu) 20 310 Kč, což je o 2 212 Kč více, než v prosinci roku 2022. Průměrný starobní důchod žen dosahoval 88 % průměrné výše starob­ního důchodu mužů, rozdíl činil 2 515 Kč. Tato ne­rovnost se vzhledem k zavedení tzv. „výchovného“ oproti předchozímu roku snížila o 5 p. b.

Na zvýšení starobního důchodu o výchovné 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě má od 1. ledna 2023 nárok ten z rodičů, který o dítě nejvíce pečoval, což byly častěji ženy. Toto navýšení se týká i předčasných sta­robních důchodů, netýká se ale invalidních důchodů ani samostatně vyplacených vdovských či vdoveckých důchodů. Výchovné automaticky obdržely ženy, kte­rým byl důchodový věk stanoven se zohledněním počtu vychovaných dětí, protože výchovu dětí již dokládaly.

Ostatní museli o přiznání výchovného požádat, přičemž výchova dítěte se prokazuje čest­ným prohlášením a rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti. Výchovné se připočítává k procentní výměře důchodu a valorizuje se stejně, jako se valorizuje procentní výměra důchodu.

Předčasné starobní důchody jsou stále častější

V roce 2023 pobíralo 733 tisíc osob (319 tisíc mužů a 414 tisíc žen) starobní důchod, který byl přiznán předčasně, ať už v minulosti, nebo nově v roce 2023. To představovalo 31 % ze všech příjemců plného starobního důchodu (33 % v případě mužů a 29 % v případě žen).

Meziročně došlo k nárůstu o 2,2 p. b. V roce 2010 činil podíl předčasných starob­ních důchodů 19 %. V prosinci 2023 dosahovala průměrná výše předčasných starobních důchodů (bez souběhu s vdovským či vdoveckým) 18 564 Kč, což je o 2 647 Kč méně, než průměrná výše řád­ného starobního důchodu přiznaného po dosažení důchodového věku.

Ženy s předčasným starobním důchodem dostávaly měsíčně v průměru 17 398 Kč, muži o 2 400 Kč více.

Nejvíc invalidních důchodů kvůli nemocem pohybové soustavy

Invalidní důchod mělo ke konci roku 2023 téměř 412 tisíc osob, z toho 5 tisíc osob pobíralo zároveň vdovský nebo vdovecký důchod. Nejčastěji se jed­nalo o invalidní důchod I. stupně invalidity (177 tisíc osob). Invalidní důchod III. stupně dostávalo 156 tisíc osob a zbylých 78 tisíc invalidních důchodců mělo důchod II. stupně.

Meziročně došlo k poklesu počtu příjemců invalidních důchodů o 1,8 tisíce. Průměrná výše sólo invalidního důchodu III. stupně v prosinci 2023 dosahovala 17 014 Kč, pro II. stupeň invalidity to bylo 11 412 Kč a pro I. stupeň 9 685 Kč.

Mezi nejčastější příčiny, kvůli kterým byl přiznán invalidní důchod, patřily nemoci pohybové soustavy a duševní poruchy a poruchy chování. Tyto dvě sku­piny tvořily více než polovinu všech diagnóz stojí­cích za přiznáním invalidního důchodu. Mezi další příčiny patřily s podílem 9 % nemoci nervové sou­stavy a 8 % invalidních důchodů bylo přiznáno kvůli onkologickému onemocnění.

První dvě nejčastější skupiny nemocí jsou totožné jak u mužů, tak u žen. Třetí příčku u mužů zaujímaly s 10% podílem nemoci oběhové soustavy (u žen 5 %), u žen pak bylo třetím nejčastějším důvodem přiznání invalidního důchodu onkologické onemocnění (10 % vs. 6 % u mužů).

Pozůstalostní důchody jsou častější u žen

Vdovský důchod mělo k 31. 12. 2023 přiznaný 508 tisíc žen. Vdovecký důchod je vzhledem k vyšší naději dožití žen výrazně méně častý než důchod vdovský. Na konci roku 2023 jej pobíralo méně než 100 tisíc mužů. Ze všech příjemců vdovských či vdoveckých důchodů tak ženy tvořily 84 %.

Naprostá většina (96 %) vdovských a vdoveckých důchodů (583 ti­síc) byla vyplacena v souběhu se starobním, pří­padně invalidním důchodem. Samostatně bylo vy­placeno pouze 18 tisíc vdovských a 5 tisíc vdoveckých důchodů.

V prosinci 2023 byla průměrná výše samostatně vyplaceného vdovského důchodu 12 724 Kč, v případě souběhu se starobním či invalidním důchodem pak 22 120 Kč.

U vdoveckých důchodů byla průměrná výše 11 529 Kč a v případě výplaty společně se sta­robním či invalidním důchodem 24 076 Kč. U soubě­hových důchodů průměrná výše zahrnuje úhrn výše obou důchodů, jak starobního či invalidního, tak pozůstalostního.

Příjemců sirotčího důchodů bylo ke konci roku 2023 bezmála 40 tisíc, to je meziročně o 500 více. Průměrná výše sirotčího důchodu v prosinci roku 2023 dosáhla 10 268 Kč, což je o zhruba 900 Kč více než v roce 2022. (sfr)

……………………………………………………………………………………………………………….

Kromě důchodů v tzv. civilním sektoru je každoročně vyplaceno zhruba 50 tisíc důchodů ministerstvy spravedlnosti, vnitra a obrany pro jejich (bývalé) zaměstnance pracující v rámci ozbrojených složek. V roce 2023 dosáhly výdaje na tyto důchody téměř 15 mld. Kč.

………………………………………………………………………………………………………………….