Inspekce zjistila nedostatky skoro u poloviny kontrolovaných hraček. (Ilustrační foto).

Česká obchodní inspekce (ČOI) zkontrolovala v letošním třetím čtvrtletí 476 modelů hraček, přičemž u 217 z nich zjistila nedostatky. Prohřešky byly především administrativní povahy. Žádnou hračku inspektoři nevyhodnotili jako nebezpečnou.

ČOI provedla ve třetím čtvrtletí 180 kontrol zaměřených na bezpečnost hraček pro děti do 14 let, jejich značení, průvodní dokumentaci a informace pro spotřebitele. Porušení právních předpisů zjistila při 85 kontrolách.

„Veškerá zjištění za třetí čtvrtletí 2023 prokázala opakující se nedostatky v plnění především administrativních povinností, které jsou stanoveny výrobcům, dovozcům i distributorům hraček,“ uvedla inspekce.

Nejčastější byly nedostatky v identifikaci výrobce hračky a chybějící označení výrobku značkou shody CE. Kontroly odhalily i problémy v identifikaci dovozce a v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem.

Časté byly i nedostatky v průvodní dokumentaci, ve které například chyběly instrukce či varování.

„V případě chybějících varovných upozornění mohou mít zdokumentovaná zjištění vliv i na bezpečnost nabízených hraček,“ upozornila ČOI.

Žádný výrobek však jako nebezpečný nevyhodnotila.

Za porušení zákona o technických požadavcích na výrobky uložila ČOI ve správním řízení 45 pokut za 1,2 milionu korun. Na místě dala 21 pokut ve výši 52 000 Kč. Mezi uložená opatření patřily i zákazy nabídky a prodeje hraček. (sfr)


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČOI:

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách hraček i ve 3. čtvrtletí 2023.

Celkem zkontrolovala 476 modelů hraček určených pro děti do 14 let a u 217 modelů zjistila nedostatky.

Kontroly hraček provádějí inspektoři ČOI v rámci Programu dozoru nad trhem, aby ověřili, zda jsou splněny základní požadavky na bezpečnost hraček určených pro děti do 14 let dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. V průběhu 3. čtvrtletí uskutečnili inspektoři 180 kontrol, z toho 176 kontrol u distributorů a 4 kontroly u dovozce do EU. Z celkového počtu 180 kontrol, které se zaměřovaly na bezpečnost, značení hraček, průvodní dokumentaci a informace pro spotřebitele, bylo 85 kontrol se zjištěním porušení právních předpisů. Porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, bylo zjištěno při 68 kontrolách. Celkem inspektoři zkontrolovali 476 modelů hraček a u 217 zjistili nedostatky:

· 146 x nedostatky v identifikaci výrobce hračky

· 107 x chybějící označení výrobků značkou shody CE

· 92 x nedostatky v identifikaci dovozce

· 89 x nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

· 79 x nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)

· 50 x nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v češtině)

V případě chybějících varovných upozornění mohou mít zdokumentovaná zjištění vliv i na bezpečnost nabízených hraček. Vzhledem ke zjištěným administrativním nedostatkům kontrolovaných hraček, požádali inspektoři ČOI v průběhu kontrolní akce příslušné osoby o předložení ES prohlášení o shodě k 96 modelům hraček, které vykazovaly kumulované nedostatky v průvodní dokumentaci či značení. V 64 případech kontrolované subjekty doklad o shodě hračky s požadavky platných právních předpisů ve stanoveném termínu doložily. Ve 32 případech požadované ES prohlášení shody kontrolním pracovníkům předloženo nebylo.

Odběry vzorků

V průběhu 3. čtvrtletí letošního roku bylo v obchodech odebráno celkem 20 modelů hraček. Odebráno bylo 19 modelů bublifuků k ověření, zda jejich vodní náplň odpovídá požadavkům z hlediska mikrobiologické čistoty a jedna hračka pro děti ve věku do tří let byla posuzována na základě podezření, že svým provedením neodpovídá mechanickým požadavkům na bezpečnost dle nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Zjištěné nedostatky

Zjištěné nedostatky se u kontrolovaných hraček týkaly převážně porušení povinnosti distributora zabránit distribuci výrobků nesplňujících požadavky nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Především šlo o distribuci výrobků, které zjevně nesplňují požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a uvedeným nařízením vlády, a distribuci výrobků, u kterých distributor není schopen doložit údaje potřebné k identifikaci hospodářských subjektů, které mu dodaly stanovený výrobek.

V průběhu 3. čtvrtletí nebyly žádné hračky hodnoceny jako nebezpečné a nedošlo proto k žádnému hlášení do výstražného systému Safety Gate.

Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce za porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, uložila ve 3. čtvrtletí roku 2023 ve správním řízení celkem 45 pokut v celkové výši 1 216 000 korun. Z tohoto počtu bylo za porušení zákona č. 22/1997 Sb. § 13, odst. 9 (povinnosti distributora) uloženo 31 pokut v celkové výši 828 000 korun, a za porušení § 13, odst. 1 a odst. 2 (uvedení stanoveného výrobku na trh) bylo uloženo 7 pokut v celkové výši 206 000 korun. Na místě bylo uloženo 21 pokut v celkové výši 52 000 korun, z tohoto množství bylo za porušení zákona č. 22/1997 Sb. § 13, odst. 9 na místě uloženo 17 pokut v celkové výši 43 000 korun.

Mezi uložená opatření patřily i zákazy nabídky a prodeje hraček. Podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky byl zakázán prodej 114 modelů hraček (811 kusů) ve výši 74 877 korun, podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 15 modelů hraček (951 kusů) v celkové výši 42 928 korun a dle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 10 modelů hraček (24 kusů) ve výši 16 032 korun.

Veškerá zjištění za 3. čtvrtletí 2023 prokázala opakující se nedostatky v plnění především administrativních povinností, které jsou stanoveny výrobcům, dovozcům i distributorům hraček.