NRR: Pokud bude zadlužování ČR pokračovat, narazí do dluhové brzdy již za 5 až 6 let. (Ilustrační foto: redakční koláž).

Pokud bude zadlužování ČR pokračovat, narazí veřejné finance do tzv. dluhové brzdy za 5 až 6 let. Konstatovala to Národní rozpočtová rada (NRR) v rámci Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, kterou vydala společně se Zprávou o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2022.

Národní rozpočtová rada monitoruje, jak se míra veřejného zadlužení vyvíjí a bude vyvíjet ve vztahu k takzvané dluhové brzdě. Ta představuje hranici, kdy relativně bezpečná úroveň dluhu sektoru veřejných institucí přechází do rizikového pásma.

Dluhová brzda je nastavena zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti na 55 % HDP. Česko se jí za poslední tři roky přiblížilo nejrychleji ve své historii.

Před propuknutím pandemie koronaviru (v roce 2019) dosahoval dluh sektoru veřejných institucí asi 30 % HDP, ke konci roku 2022 už to bylo 44,2 % HDP.

„Pokud by zadlužování České republiky pokračovalo podle našeho základního scénáře, na dluhovou brzdu by veřejné finance narazily do pěti či šesti let. Ve scénáři s reformními opatřeními se dluhové brzdy dotkneme až kolem roku 2032,“ uvedl člen NRR Petr Musil.

Podle NRR stojí veřejné rozpočty stojí na křižovatce. Konsolidační balíček a změny v penzích však podle ní mohou nastartovat návrat k udržitelnosti

Finance v nerovnováze

České veřejné finance se stále nacházejí ve významné nerovnováze,uvedla NRR. Jde o důsledek minulých fiskálních kroků učiněných během covidové krize. Současnou vládou avizovaná konsolidace nabývá reálných kontur až nyní – budou-li navržené rozpočtové a penzijní úpravy beze zbytku realizovány, může dojít k obratu nepříznivých trendů a oddálení nárazu na dluhovou brzdu na začátek příští dekády, informovala dále.

Pro skutečné zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí je však pode Rady nutné tyto úpravy nejen zachovat, ale v dalších letech konsolidační úsilí ještě zvýšit. Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2022 sice pro loňský rok konstatuje splnění fiskálních pravidel, nicméně upozorňuje, že se tak stalo jen díky jejich „covidovému“ výraznému rozvolnění. NRR zároveň varuje před dalším nerespektováním principů řádného rozpočtování.

Na nerovnováze českých veřejných financí se podle Národní rozpočtové rady i nadále podepisují fiskálně málo zodpovědné kroky učiněné během covidové krize. Nerovnováhu v roce 2022 však ještě prohloubila nová opatření, byť často jednorázová, reagující na zdražení pohonných hmot a dalších energetických komodit v důsledku vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

Strukturální deficit veřejných rozpočtů, který je klíčovým ukazatelem pro vyhodnocení situace českých veřejných financí ze střednědobého pohledu, se v roce 2022 mírně zlepšil, nicméně se stále pohybuje nad 2 % HDP.

„Tuto nerovnováhu nevyřeší pouze ekonomický růst, proto vítáme aktivní kroky, které vláda po schválení konsolidačního balíčku podnikne jak na příjmové, tak na výdajové straně veřejných rozpočtů.“

„Opatření pro roky 2024 a 2025 však vnímáme jen jako dobrý začátek, v konsolidaci je nutné pokračovat i po příštích sněmovních volbách, jakkoli kalibrace těchto opatření musí brát v úvahu makroekonomickou situaci České republiky,“ zdůraznil předseda NRR Mojmír Hampl.

Bez dalšího navazujícího konsolidačního úsilí by podle něho došlo k tak razantnímu nárůstu veřejného dluhu, že by jej vzhledem k výši dluhové služby bylo velmi obtížné ufinancovat.

Mojmír Hampl podotkl, že dosud oznámené kroky sice nebudou populární, ale z hlediska budoucnosti Česka jsou naprosto stěžejní.

Navíc se podle něho ukazuje, že v této době schvalovaný konsolidační balíček fakticky nebude napravovat nerovnováhy vzniklé v minulých letech, nýbrž povede z větší části pouze k nezhoršení současného stavu veřejných financí.

„Vláda bude fakticky konsolidovat své vlastní hospodaření. Až dosud jsme totiž měli automaticky valorizovánu pouze jednu velkou výdajovou položku, a to důchody.“

„V roce 2024 přibydou další tři: platby státu za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění, platy učitelů v regionálním školství a výdaje na obranu, jež mají vzrůst na úroveň dle našich závazků plynoucích z členství v NATO. Na tyto dodatečné výdaje vláda musela najít dodatečné příjmy,“ upřesnil Hampl.

Změny v penzích rozpočtům výrazně pomohou

Klíčovým faktorem, který bude v příštích 50 letech ovlivňovat nerovnováhu veřejných rozpočtů, i nadále zůstává nepříznivý demografický vývoj s negativním dopadem zejména na penzijní a zdravotní systém.

Národní rozpočtová rada kladně hodnotila představené úpravy penzijního systému, které na predikovaný nepříznivý demografický vývoj reagují. Jedná se zejména o zpřísnění podmínek pro přiznání předčasných důchodů, změny u nově přiznaných důchodů nebo úpravu řádné valorizace penzí, což fakticky znamená návrat k praxi před rokem 2018.

Významné vylepšení celkového salda důchodového systému přinese podle Rady také připravované svázání věku odchodu do penze se střední délkou života (nadějí dožití).

„Pokud všechny oznámené úpravy penzijního systému budou v této podobě rovněž schváleny, dá se očekávat, že dojde k poměrně výraznému snížení schodku penzijního systému v budoucnosti.“

„Zatímco v základním scénáři naší projekce, tedy bez jakýchkoli změn penzijního systému, by schodek důchodového účtu dosáhl koncem 50. let tohoto století 4,5 % HDP, ve scénáři, kdy budou přijata všechna opatření se tento schodek sníží asi na 2,2 % HDP,“ informoval člen NRR Jan Pavel.

Přijetí či nepřijetí oznámených změn bude mít také zásadní vliv na vývoj veřejného dluhu a salda veřejných rozpočtů v projektovaném 50letém horizontu.

Jestliže by nedošlo k žádným opatřením, každoroční schodek veřejných rozpočtů by na přelomu 50. a 60. let přesáhl 16 % HDP.

Naopak prosazení všech současnou vládou oznámených reformních kroků prohlubování schodku zastaví přibližně na úrovni 10 % HDP.

„Dojde-li k prosazení všech opatření, zásadně se také zploští křivka zobrazující vývoj dluhu sektoru veřejných institucí. Dluh by se mohl stabilizovat začátkem 70. let kolem 187 % HDP. V základním scénáři by dluh v tomto časovém horizontu dosáhl 311 % HDP,“ dodal Pavel. (sfr)