Teplárny Brno a ČEZ uzavřely smlouvu o dodávce tepla z Jaderné elektrárny Dukovany. (Ilustrační foto).

Teplárny Brno a ČEZ uzavřely smlouvu o spolupráci na projektu „Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna“. Dosažen tak byl další milník při přípravě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna, uvedla firma Teplárny Brno. 

Představitelé společností ČEZ a Teplárny Brno za přítomnosti premiéra Petra Fialy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové podepsali v Brně smlouvu o spolupráci. Ta stanovuje další kroky na projektu, který má Brnu zajistit spolehlivé dodávky tepla a výrazně snížit jeho závislosti na plynu.

ČEZ a Teplárny Brno shodně deklarovaly vůli pokračovat v maximální koordinaci a dál pracovat na upřesnění parametrů projektu včetně identifikace možností dotačního financování.

Pokračování přípravných prací nyní výrazně zjednoduší zařazení tepelného napáječe mezi prioritní stavby energetické infrastruktury na základě nedávno schválené novely liniového zákona.

„Horkovod, který bude zásobovat obyvatele Brna bezemisním teplem z jaderné elektrárny Dukovany, splňuje všechna kritéria, která bychom dnes na velké infrastrukturní projekty v oblasti energetiky měli uplatňovat.“

„Za využití tepla z jaderné elektrárny strategicky snížíme naši spotřebu plynu a dalších paliv. Dosáhneme tím levnějšího zdroje vytápění a zároveň snížíme závislost České republiky na dodávkách plynu z jiných zemí. Věřím, že první dodávky tepla budou zahájeny už v roce 2030,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Po vyhodnocení všech přínosů budou vymezeny konkrétní milníky při technickém projektování včetně potřebných povolení pro výstavbu všech částí tepelného napaječe a stanoveny předpokládané termíny jejich realizace a zprovoznění.

Zástupci ČEZ i Tepláren Brno budou rovněž vyjednávat o smlouvě o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie z Dukovan pro odběratele tepla z centrálního systému zásobování ve městě Brně. Její součástí bude rovněž kalkulační vzorec pro stanovení ceny tepla.

Společnosti se dohodly, že ČEZ bude mít v rámci projektu zodpovědnost za vyvedení tepla z dukovanských bloků na hranici elektrárny a s tím související investice, realizace samotného horkovodu a navazujících částí pak bude v gesci Tepláren Brno.

Necelý rok, který uplynul od přijetí memoranda, vyplnila náročná práce expertních týmů obou společností. Ty už potvrdily konkurenceschopnost ceny tepla pro koncové zákazníky Tepláren Brno, tedy pro domácnosti, školy či nemocnice, což je pro vedení města zásadní.

„Počítáme s tím, že se na financování nepochybně budou podílet i samy Teplárny Brno, které jsou naší městskou společností. Napaječ jako součást budoucího energetického mixu pro Brno je přesto připravován a kalkulován tak, aby se cena tepla stabilizovala a v ideálním případě i snížila,“ prohlásila primátorka města Brna Markéta Vaňková.


 Jaderná elektrárna Dukovany.


Předpokládané náklady projektu jsou odhadovány na zhruba 19 miliard korun, a to i s případnou eskalací ceny díla vlivem očekávané výše inflace. Financování výstavby bude vícezdrojové, kromě případných dotací na výstavbu z evropských i národních fondů se zvažují také možnosti financování prostřednictvím evropských i komerčních institucí.

„V rámci další fáze přípravy projektu na straně ČEZ analyzujeme dva možné způsoby vyvedení tepla z dukovanských bloků. Buď výstavbu centrální výměníkové stanice, nebo čtyř menších u každého z bloků. Pro vybranou variantu pak budou další kroky časovány po dohodě s Teplárnami Brno tak, abychom byli připraveni včas dodat teplo na hranici elektrárny Dukovany,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Ještě letos plánujeme zahájit zadávací řízení na výběr projektanta části financované společností Teplárny Brno, tedy hlavního horkovodního napaječe a návazných úprav v systému zásobování tepelnou energií v Brně,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

„Již rozpracované geologické rešerše vydefinují, jaké konkrétní další průzkumy bude pro účely přípravy projektové dokumentace nutné zadat. Shromažďujeme také podklady pro jednání s dotčenými vlastníky pozemků, aby v druhé polovině letošního roku mohlo být zahájeno rovněž zadávací řízení na výběr administrátora majetkoprávního vypořádání,“ dodal.

Na dřívější setkání se zástupci Oslavan či Ivančic nyní naváží jednání s dalšími obcemi po trase horkovodu o jejich případném připojení. Celkem se jedná o 2 obce v Kraji Vysočina a 13 obcí v Jihomoravském kraji.

Tepelný napaječ Dukovany – Brno

Bezemisní teplo z Jaderné elektrárny Dukovany by do Brna měl přivést napaječ o délce asi 42 kilometrů. Nejedná se o odpadní teplo, ale o teplo z kogenerační výroby.

Trasa je převážně vedena v zelených plochách mimo zastavěná území obcí. Tam, kde je to možné, jsou využity koridory v blízkosti polních cest, silniční a železniční sítě. Pod komunikacemi a železničními tratěmi jsou navrženy protlaky.

Po trase hlavního napaječe je budován také jeden tunel o délce 1 100 m pod kopcem Bučín u Tetčic, který je součástí Přírodního parku Bobrava. Potrubí bude uloženo v bezkanálovém předizolovaném provedení do zemní rýhy. Přes řeku Jihlavu a Oslavu bude vedeno na potrubních mostech.

Teplota horkovodního média bude v čerpací stanici Bosonohy nižší o 1°C. Ztráty tepelného napaječe nepřesáhnou 3 %. (sfr)