NKÚ: D1 je i po rekonstrukci za 28 miliard v tragickém stavu. (Ilustrační foto)

NKÚ odhalil  průšvih: Dotovaná oprava D1 skončila katastrofou. NKÚ kontroloval modernizaci dálnice D1 na 160,8 km dlouhém úseku mezi Mirošovicemi a Kývalkou, která měla uživatelům přinést zvýšení bezpečnosti a komfortu. Kontrola ukázala, že modernizace dálnice D1 není dokončena. Navíc na opravených částech zůstávají mosty a nadjezdy ve stavu ohrožujícím bezpečnost dopravy. Opravenou vozovku poškozují přetížené kamiony, což zkracuje její životnost. 

Kontroloři zjišťovali, zda investovaných 28,1 mld. Kč z rozpočtu Evropské unie (EU) a státu vynaložily Ministerstvo dopravy (MD), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) účelně, efektivně a hospodárně.

Kontrola ukázala, že modernizace dálnice D1 stále není dokončena, navíc na opravených částech zůstávají mosty a nadjezdy ve stavu ohrožujícím bezpečnost dopravy a opravenou vozovku poškozují přetížené kamiony, což zkracuje její životnost.

Kontroloři upozornili i na nekvalitní odstraňování závad, které vytváří nerovnosti na vozovce a má negativní vliv na komfort jízdy. Z kontroly také vyplynulo, že není dokončena modernizace některých odpočívadel a stále chybí parkovací místa pro kamiony.

MD se kvalitou modernizace, počty a příčinami závad na modernizovaných úsecích dálnice nezabývalo. MD ani ŘSD modernizaci dálnice D1 zatím souhrnně nevyhodnotily.

Modernizace dálnice D1 není dokončena. V listopadu 2022, tj. v době ukončení kontroly NKÚ, nebylo kolaudováno osm modernizovaných úseků, z toho v pěti případech byla kolaudace teprve v přípravě. Celkovým časovým a finančním plánem všech projektů potřebných pro dokončení modernizace ŘSD, MD ani SFDI nedisponují.

Cílem modernizace bylo kromě zvýšení bezpečnosti provozu i zvýšení komfortu dálnice, ale bohužel nekvalitně provedené stavební práce a problematické odstraňování závad komfort jízdy naopak snižují.

Dochází k poškozování vozovky a její životnost zkracují i časté jízdy přetížených vozidel. V březnu a dubnu 2022 bylo jedinou pořízenou vysokorychlostní váhou na dálnici D1 zjištěno 17 216 případů porušení hmotnostních limitů vozidel. V dalších měsících byla váha nefunkční.

Příslušnému silničnímu správnímu úřadu v Jihlavě ale ŘSD do doby ukončení kontroly NKÚ předalo jen 448 podnětů k zahájení řízení o přestupku. MD se výsledky vysokorychlostního kontrolního vážení vozidel ani počty jízd přetížených nákladních vozidel dále nezabývalo.

Na modernizované části dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou je 164 dálničních mostů a 46 nadjezdů. Jedním z cílů modernizace dálnice bylo zajistit jejich dobrý stav, ten je nezbytný pro bezpečný a plynulý provoz.

Kontrola NKÚ odhalila, že devět mostů a tři nadjezdy zůstaly ve špatném nebo velmi špatném stavu. Jejich opravy a rekonstrukce řeší ŘSD samostatnými projekty. Časový a finanční plán realizace těchto projektů ale není závazně stanoven.

MD skutečný postup oprav mostů a nadjezdů nesleduje a nemá tedy přehled o jejich aktuálním stavu ani o průběhu jejich oprav. NKÚ na tyto skutečnosti upozornil už v roce 2020 (kontrolní akce č. 19/10). MD ani ŘSD problémy s mosty účinně neřešily.

Příkladem velmi špatného stavu je obloukový 253,52 metru dlouhý most Šmejkalka. V červnu 2022 ŘSD zajistilo provizorní podepření nosné konstrukce mostu pro zajištění jeho provozuschopnosti do doby rekonstrukce. Termín dokončení rekonstrukce mostu však zatím není znám. Původní termín dokončení byl prosinec 2015. ŘSD ale rekonstrukci mostu z modernizace dálnice D1 vyňalo a řeší ji samostatně.

Kontroloři dále například zjistili, že dokumentace ŘSD týkající se zjištění a řešení závad byla neúplná, podle příkladů uvedených v kontrolním závěru NKÚ až chaotická, obsahující rozpory a nejasnosti. Hrozí riziko komplikací při reklamačních řízeních.

ŘSD kontrolorům bylo schopno předložit doklady k reklamacím jen na 13 z 20 modernizovaných úseků. Předložených 145 reklamací obsahovalo 605 různých závad, jako jsou olámané hrany cementobetonových desek, výtluky aj.

ŘSD v rozporu s uzavřenými smlouvami a svými vnitřními předpisy nezajistilo, aby dodavatelé prováděli opravy závad v dostatečné kvalitě a ve stanovených termínech. Opakované závady dokazují nekvalitně provedené opravy.

Na modernizované části dálnice D1 stále chybí parkovací místa pro těžká nákladní auta. ŘSD při modernizaci dálnice počet těchto parkovacích míst navýšilo o 169, což tvoří jen asi 55 % chybějící kapacity. Kontrola také odhalila, že v letech 2015 a 2020 nebyly v rozpočtech SFDI na modernizaci dálnice určeny žádné peněžní prostředky, přestože některé projekty zůstaly rozpracovány a bylo nezbytné zajistit financování jejich dokončení. Takovýto způsob financování je dle NKÚ nesystémový.

Prověřováno bylo období od roku 2016 do listopadu 2022, kdy byla kontrola NKÚ ukončena. (at)