České spořitelně klesl v 1. čtrvtletí zisk meziročně o 33,5 % na 3,3 miliardy korun.

České spořitelně klesl v 1. čtvrtletí čistý zisk meziročně o 33,5 procenta na 3,3 miliardy korun. Provozní zisk se snížil o 24,6 procenta na 5,7 miliardy korun. Důvodem poklesu je podle banky kombinace nižších provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Jedná se o neauditované konsolidované výsledky.

„Česká spořitelna potvrdila svoji odolnost a stabilitu. Tu pozitivně vnímají i naši klienti. Projevilo se to zejména na růstu objemu depozit; především firemní vklady vzrostly meziročně téměř o čtvrtinu.“

„Dobrá kapitálová vybavenost nám umožnila dále navyšovat objem financování poskytovaného domácnostem i firmám,“ uvedl člen představenstva Ivan Vondra.

Česká spořitelna je největší banka v ČR podle počtu klientů, kterých má 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy.

Česká spořitelna patří mezi banky, na které by se měla vztahovat tzv. windfall tax, nebo-li daň z neočekávaných příjmů. Tu mají platit velké banky s čistým úrokovým příjmem od 6 mld. Kč. Cílem této daně bylo získat prostředky na kompenzaci vysokých nákladů na plyn a elektřinu lidem i firmám.

Sazba windfall tax činí 60 % pro nadměrný zisk, který je stanovený jako rozdíl mezi základem daně za rok 2022 a průměrem nákladů daně za poslední 4 roky, tedy v letech 2018–2021, navýšeným o 20% toleranční pásmo.

Tato daň je dočasná. Začala platit od 1. ledna 2023 po příští tři roky, tedy do konce roku 2025.

Mimořádné daňové odvody by měly do státní kasy přinést cca 85 mld. Kč v roce 2023. V roce 2024 by měla windfall tax přinést 39 mld. Kč a v roce 2025 zhruba 25 mld. Kč. Správcem daně z neočekávaných zisků bude Specializovaný finanční úřad. Jak vyšlo v posledních dnech najevo, stát na této dani zřejmě vybere podstatně méně, než původně předpokládal.

Dani z neočekávaných zisků podléhají také banky a a to ty, které mají čistý úrokový výnos 6 mld. Kč a více. Tuto částku určila Česká národní banka (ČNB) jako pomyslnou hranici, která odděluje velké banky od malých a středních. (sfr)


PLNÝ TEXT TISKOVÉ ZPRÁVY ČS, 28. 4. 2023:

Česká spořitelna potvrdila svou odolnost a stabilitu i v prvním čtvrtletí roku 2023

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2023 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních
standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 3,3 mld. Kč. Provozní zisk dosáhl 5,7 mld. Kč.
„Klíčovou zprávou je, že i v průběhu prvního letošního kvartálu, který se vyznačoval turbulencí na finančních trzích, Česká
spořitelna potvrdila svoji odolnost a stabilitu. Tu pozitivně vnímají i naši klienti. Projevilo se to zejména na růstu objemu
depozit, především firemní vklady vzrostly meziročně téměř o čtvrtinu. Dobrá kapitálová vybavenost nám umožnila dále
navyšovat objem financování poskytovaného domácnostem i firmám,“ uvedl Ivan Vondra, člen představenstva České
spořitelny zodpovědný za finanční řízení v hodnocení výsledků Banky za 1. čtvrtletí 2023.

HLAVNÍ UKAZATELE

Česká spořitelna očekává výrazné zpomalení růstu HDP v roce 2023, jelikož další očekáváný pokles spotřeby
domácností bude doprovázen ochlazením vnější poptávky. Nicméně od druhé poloviny roku 2023 by mělo dojít
k postupnému zlepšování ekonomického vývoje vlivem zotavení domácí i zahraniční poptávky.
Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2023 výše 1 846,8 mld. Kč a ve srovnání s objemem bilanční sumy
k 31. prosinci 2022 vzrostla o 12,6 %. Vývoj na aktivní straně bilance byl zapříčiněn především růstem úvěrů bankám.
Pasivní strana bilance byla ovlivněna vklady klientů spolu s vklady od bank, které byly částečně kompenzovány poklesem
dluhopisů. V porovnání s březnem 2022 poklesla bilanční suma Skupiny České spořitelny o 1,3 %.
Hrubý objem klientských úvěrů Skupiny ČS meziročně vzrostl o 7,3 % na 938,6 mld. Kč. Portfolio úvěrů
domácnostem se v meziročním srovnání zvýšilo o 5,9 % na 595,1 mld. Kč, díky hypotékám fyzickým osobám
(+6,9 %), úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (+10,1 %) a spotřebitelským úvěrům (+3,2 %). Objem úvěrů
korporátním subjektům meziročně vzrostl o 9,3 % na 339,8 mld. Kč, zapříčiněný nárůstem u velkých korporací
(+9,5 %), malých a středních podniků (+7,3 %), financování komerčních nemovitostí (+17,8 %) a korporátních
dceřiných společností (+14,1 %).
Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 3,9 % na 1 397,9 mld. Kč, což bylo způsobeno růstem
vkladů korporátní klientely na 337,2 mld. Kč (meziročně +24,4 %). Vklady domácností se meziročně téměř
nezměnily a zůstaly na 913,8 mld. Kč, zatímco vklady klientů veřejného sektoru poklesly v meziročním srovnání
o 7,9 % na 146,9 mld. Kč, což bylo zapříčiněno krátkodobými transakcemi.
Celkový počet klientů Finanční skupiny ČS k 31. březnu 2023 v meziročním porovnání vzrostl o 54 tisíc na 4,5 milionu, ze
kterých více než 2,1 milionu klientů využívalo v 1. čtvrtletí roku 2023 digitální bankovnictví.
Vlastní kapitál připadající na vlastníky mateřského podniku k 31. březnu 2023 vzrostl na 141,9 mld. Kč, což bylo
o 3,4 % více než na konci roku 2022. Celkový kapitálový poměr za Skupinu České spořitelny k 31. březnu 2023 dosáhl
19,6 %, což bylo značně nad minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem (16,5 %).
Provozní zisk České spořitelny klesl v 1. čtvrtletí 2023 meziročně o 24,6 % na 5,7 mld. Kč, vlivem kombinace nižších
provozních výnosů a vyšších provozních nákladů. Provozní výnosy se snížily v meziročním porovnání o 10,2 % v důsledku
vyšších úrokových nákladů vyplacených za vklady.
Čistý úrokový výnos, se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2022 snížil o 11,9 % a dosáhl 8,2 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového
výnosu byl ovlivněn především prostředím vyšších úrokových sazeb, které vedlo k přecenění úroků za vklady a vyústilo
v nárůst objemů vkladů a ve změnu jejich struktury ve prospěch vkladů s vyššími úrokovými sazbami. V důsledku těchto
vlivů došlo k výraznému zvýšení úrokových nákladů. Nárůst úrokových nákladů byl částečně kompenzován růstem
úrokových výnosů, který odrážel nárůst úvěrů a investic v kombinaci s vyššími výnosy. Čistá úroková marže vztažená
k úročeným aktivům za 1. čtvrtletí 2023 dosáhla 1,90 % a byla ovlivněna nárůstem úrokových sazeb vkladů
a strukturou bilance.
Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 0,8 % na 2,5 mld. Kč, což bylo způsobeno poplatky za úvěry
podpořenými vývojem úvěrových obchodů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl dále negativně ovlivněn poplatky za
zprostředkování pojistných produktů v důsledku sezonního efektu. Poplatky z transakcí s cennými papíry mírně poklesly
vlivem jednorázového poplatku za distribuci státních spořících dluhopisů v roce 2022.
Čistý zisk z obchodních operací v meziročním porovnání vzrostl v 1. čtvrtletí 2023 o 7,8 % na 1,1 mld. Kč, což bylo
způsobeno přeceněním derivátů.
Celkové provozní náklady zůstaly pod mírou inflace a meziročně se zvýšily o 10,1 % na 5,9 mld. Kč
v 1. čtvrtletí 2023, což bylo způsobeno zejména vlivem nárůstu nákladů na zaměstnance a ostatních správních
nákladů. Růst nákladů na zaměstnance byl tažen převážně zvýšením mezd (meziročně +4 %) a zaměstnaneckým
akciovým programem. Vyšší náklady na správu majetku, marketing, IT a náklady spojené se zaměstnanci v kombinaci
s vyšším příspěvkem do Fondu pojištění vkladů vedly v 1. čtvrtletí 2023 k růstu ostatních správních nákladů (meziročně
+9,8 %). V porovnání s 1. čtvrtletím 2022 vzrostly odpisy o 3,1 %. V důsledku výše uvedeného vývoje se poměr
provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) meziročně zvýšil na 51,0 % z 41,6 % v 1. čtvrtletí 2022.
Výsledek ze znehodnocení finančních nástrojů (tj. saldo tvorby opravných položek a rezerv na úvěrová rizika)
v 1. čtvrtletí 2023 představoval tvorbu opravných položek ve výši -0,2 mld. Kč. Meziročně tak došlo k nižší tvorbě
o 35,7 % odrážející pozitivní vývoj kvality portfolia při zachování obezřetného přístupu k potenciálním dopadům aktuálních
geopolitických rizik.
Ostatní provozní výsledek ve výši -0,9 mld. Kč zahrnuje zejména ostatní výnosy a náklady nepřímo související s hlavní
provozní činností Skupiny. Zlepšení provozního výsledku v meziročním srovnání o 12,2 % bylo zapříčiněno především
nižším příspěvkem do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2023.
Celkový počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 7,4 % a dosáhl 3,4 milionu kusů,
přičemž z tohoto počtu představovaly kreditní karty 181,8 tisíc kusů. Objem transakcí uskutečněných kartami České
spořitelny během 1. čtvrtletí 2023 u obchodníků se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2022 zvýšil o 16,9 % na 92,5 mld. Kč. Počet
bankomatů a platbomatů České spořitelny meziročně poklesl o 42 a dosáhl 1 738 kusů.