ČNB udělila bance ING Bank pokutu 5 milionů za porušení zákona o praní špinavých peněz. (Ilustrační foto).

Česká národní banka (ČNB) udělila pokutu ve výši 5 milionů korun bance ING Bank působící v ČR a to za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank podle rozhodnutí ČNB nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů.

Podle rozhodnutí ČNB, které již nabylo právní moci, se ING Bank dopustila pochybení v roce 2021.

ING Bank dle názoru ČNB neuplatňovala odpovídající strategie pro identifikaci klienta a osob oprávněných disponovat s jeho majetkem ani řádně nezjišťovala vlastnickou strukturu klientů.

Pochybení ČNB odhalila i při postupech při řízení rizik souvisejících s mezinárodními transakcemi a při periodické kontrole klientů.

ING čelila podobným problémům i v Nizozemsku. V roce 2018 tam dostala pokutu 775 milionů eur (18,2 miliardy korun) za přestupky v oblasti praní špinavých peněz v letech 2010 až 2016.

ING Bank působí v České republice od roku 1992. (sfr)


PLNÉ ZNĚNÍ TEXTU ROZHODNUTÍ ČNB ve věci ING BANK:

  • rozhodnutí České národní banky č.j. 2023/41178/570 ze dne 6. dubna 2023, sp.zn.
    Sp/2022/43/573

Společnost ING Bank N.V., se sídlem 1102CT Amsterdam, Bijlmerdreef 106,
Nizozemské království, reg. č. akciové společnosti 33031431, jež poskytuje na území České
republiky bankovní služby prostřednictvím své organizační složky ING Bank N.V.,
IČO 492 79 866, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, se uznává
vinnou, že ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu a k naplnění povinností stanovených AML zákonem, nezavedla
a neuplatňovala ke dni 12.2.2021 odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly
a komunikace pro
i. provádění identifikace klienta včetně osob oprávněných disponovat
s prostředky klienta,
ii. řádné zjišťování a zaznamenávání vlastnické a řídicí struktury klienta
včetně zjišťování skutečného majitele,
iii. účinné řízení rizik souvisejících s prováděním mezinárodních sankcí,
iv. pro identifikaci faktorů zvýšeného rizika „země původu“, „politicky
exponovaná osoba (PEP)“, „transakce s AML rizikovou zemí“
a „neobvykle složitý nebo objemný obchod a způsob obchodování klienta“ a
pro jejich zohlednění v rizikovém profilu klienta,
v. kontrolu klienta v průběhu obchodního vztahu v rámci monitoringu
transakcí, periodické kontroly klienta a kontroly klientů – finančních
institucí,
t e d y  p o r u š i l a
povinnost stanovenou ustanovením § 21 odst. 1 AML zákona,
č í m ž  s e  d o p u s t i l a
přestupku podle ustanovení § 48 odst. 1 AML zákona,
a  z a  t o  s e  j í  u k l á d á
podle ustanovení § 48 odst. 8 AML zákona pokuta ve výši 5 000 000 Kč (slovy pět
milionů korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto
příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky
č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo
plátce.