ČOI: Čtyři z pěti kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon. (Ilustrační foto - redakční koláž).

Téměř 80 procent kontrol internetových prodejců, které loni provedla Česká obchodní inspekce (ČOI), odhalilo porušení právních předpisů. Nejvyšší pravomocná pokuta ve výši 750 tisíc korun byla uložena společnosti LUNZO. Nejčastěji obchodníci neinformovali o možnostech reklamace a někteří uváděli nepravdivé informace o výrobku nebo o sobě.

Informomval o tom mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Výsledek podle něj není obrazem celého trhu, protože kontroly byly zaměřené převážně na prodejce, na které se sešlo více stížností nebo u nichž inspekce odhalila problémy už v minulosti.

U internetových prodejců ČOI loni provedla 1064 kontrol. Porušení předpisů zjistila v 839 případech. U některých prodejců inspektoři zjistili více nedostatků zároveň.

Jen porušení zákona o ochraně spotřebitelů bylo přes 1800. Dalších 230 prohřešků se týkalo jiných právních předpisů, na jejichž dodržování ČOI dohlíží.

Nejčastěji, ve 464 případech, se loni prodejci provinili proti povinnosti řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace.

Ve 383 případech inspekce zjistila klamavé jednání, jakým je poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících zákazníka v omyl. V 309 případech obchodníci či poskytovatelé služeb spotřebiteli opomenuli sdělit podstatné informace, případně je zatajili nebo informace poskytly nejasně.

„Ve 300 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů,“ uvedla ČOI.

Právní moci loni nabylo 863 pokut udělených inspekcí při kontrole internetových prodejců. Dohromady šlo o 13 760 000 Kč.
Nejvyšší pravomocná pokuta, 750 000 Kč, byla uložena společnosti LUNZO, s. r. o. Firma na svých stránkách mimo jiné uváděla nepravdivé informace o spokojenosti uživatelů, čímž se dopustila nekalé obchodní praktiky.

Inspekce loni rozšířila seznam rizikových webů na www.rizikove.cz o dalších 365 nových adres. Zároveň varuje před takzvanými nákupními galeriemi, u nichž není znám faktický prodávající a které požadují výhradně platby předem.

„ČOI registruje stížnosti na dodání zboží s velkou časovou prodlevou, případně nedodání zboží vůbec,“ upřesnil Fröhlich. (sfr)


PLNÝ TEXT ZPRÁVY ČOI:

Průměrně 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců v roce 2022 porušili zákon

(Závěrečná zpráva za rok 2022)

(Praha, 17. březen 2023) Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %. Nejedná se o obraz trhu, kontroly ČOI jsou převážně cílené na internetové prodejce, na které je větší množství podání spotřebitelů, nebo kde v minulosti byly odhaleny problémy. Obchodníci nejvíce nedodržovali povinnost řádně informovat spotřebitele o možnostech reklamace, dále pak někteří uváděli nepravdivé informace o výrobku nebo o sobě, což tedy znamená, že vůči spotřebiteli použili nekalou obchodní praktiku.

Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 30. prosince 2022 provedla 1 064 kontrol, při kterých ověřovala dodržování povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Porušení právních předpisů zjistila celkem v 839 případech (78,9 %).

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen celkem v 1 815 případech. Konkrétně se jednalo:

  • ve 464 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 383 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • ve 309 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popřípadě informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nejednoznačně či nesrozumitelně (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)
  • ve 300 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)
  • ve 106 případech obchodník nedodržel postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména kdy tento postup prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., bylo zjištěno v menším rozsahu.

Právní předpisy Evropské unie byly porušeny ve 195 případech. Jednalo se mimo jiné například o:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (95 případů)
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (61 případů)

V dalších 230 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru ČOI, mimo jiné například:

  • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (73 případů), nejčastěji § 8, stanovující povinnosti dovozce a § 9 stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh
  • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, konkrétně § 10 odst. 2 tohoto zákona (43 případů), kdy kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti

Uložená opatření

Právní moci nabylo v roce 2022 celkem 863 pokut v rámci kontrol internetových prodejců a to v celkové výši 13 760 000 Kč.

Nejvyšší pravomocná pokuta, ve výši 750 000 Kč, byla uložena společnosti LUNZO s.r.o., která mimo jiné na svých stránkách www.lunzo.cz uváděla nepravdivé informace o spokojenosti uživatelů s nákupní galerií lunzo.cz., a tím se dopustila nekalé obchodní praktiky.

Výsledky kontrol za rok 2022 znovu potvrdily, že u internetové formy prodeje přetrvává porušování spotřebitelské legislativy. Nedostatky se objevují v poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích. Je však potřeba doplnit, že v oblasti výkonu dozoru nad internetovým

obchodováním je z převážné míry aplikována metoda vyhledávání a kontroly takových obchodů, které jeví známky podezření, že při jejich provozování dochází k porušování právních předpisů.

Česká obchodní inspekce, vzhledem ke zjištěným výsledkům a k nárůstu objemu internetového obchodování, bude v kontrolách v této oblasti pokračovat i v roce 2023. Kontrola bude cílena rovněž na internetové obchody, které na základě zkušeností z předchozích období nebo z poznatků poskytnutých České obchodní inspekci spotřebitelskou veřejností opakovaně porušují právní předpisy. ČOI rozšířila v roce 2022 seznam rizikových webů na www.rizikove.cz o dalších 365 nových rizikových internetových adres (každý den o jednu doménu, některé z nich následně zanikly, případně byly zrušeny).

Fenoménem posledních měsíců jsou vznikající „nákupní galerie“, kde je vyžadována platba výhradně předem, zboží je odesláno zpravidla ze „třetích zemí“ a není znám faktický prodávající. ČOI registruje stížnosti na dodání zboží s velkou časovou prodlevou, případně nedodání zboží vůbec. Je-li dostupnost označena např. výrazem „skladem ihned k odeslání“, může to v praxi znamenat, že zboží se nachází v Číně a bude doručeno až za několik týdnů či měsíců. Řešení reklamací a/nebo vracení zboží může být pro spotřebitele obtížné. Před nákupem na těchto nákupních galeriích Česká obchodní inspekce varuje.