Průzkum UniCredit Bank prokázal, že pro firmy jsou dnes principy udržitelnosti (ESG) již často pevnou součástí firemní kultury. (Ilustrační foto: UniCredit Bank)

Průzkum UniCredit Bank prokázal, že pro firmy jsou dnes principy udržitelnosti (ESG) již často pevnou součástí firemní kultury. Samozřejmostí je pro ně ekologické nakládání s odpady (64 %), snižování emisí uhlíku (50 %) i využívání obnovitelných zdrojů (50 %). Udržitelný přístup tuzemské firmy vnímají jako budoucí konkurenční výhodu u zákazníků i potenciálních zaměstnanců.

ESG, což je zkratka pro environmental (environmentální), social (společenské) a governance (řízení firmy), představuje pro české a slovenské firmy filozofii, kterou si již ve větší či menší míře osvojili a zavádějí ji do svého podnikání.

Pro 82 % firem je udržitelnost součástí firemní kultury – vlastní i nastavené mateřskou společností.

ESG jako konkurenční výhoda nebo tlak z okolí

Nadpoloviční většina (68 %) dotázaných firem považuje uplatňování principů ESG za konkurenční výhodu a vycházejí z předpokladu, že společnosti, které na udržitelnost nedbají, budou mít v blízké budoucnosti potíže se získáváním financí.

Téměř pětina (18 %) firem uvádí, že je k dodržování principů motivuje tlak zdola, ať už jde o dodavatele, obchodní partnery, zákazníky či uchazeče o zaměstnání.

Podobný počet (21 %) respondentů uvedlo, že je k větší udržitelnosti tlačí hlavně právní závazky.

„Nedodržování základních principů může mít pro firmy v budoucnu významné negativní dopady – na reputaci, financování, ale i na vztahy se zákazníky a dodavateli,“ uvedl Jan Jašek, ředitel Industry Expertise Center v UniCredit Bank.

Otázka č. 1: Myslíte si, že společnosti uplatňující nástroje/principy ESG díky tomu získávají konkurenční výhodu? Jak v krátkodobém, tak i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Emise a energie v hlavní roli

Nejvíce napříč firmami rezonují nepřekvapivě témata spojená s ekologií. Firmy již dnes běžně zajišťují ekologické nakládání s odpady, snižují emise uhlíku a podporují využívání obnovitelných zdrojů.

Současné energetická krize a s ní související růst cen energií je dnes tématem pro všechny firmy v České republice. Pokud se firma snaží ušetřit na energiích, je z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější zainvestovat do ekologičtějších zdrojů energie.

„Právě oblast financování zelené obnovitelné energie tvoří v našem portfoliu významnou část ESG úvěrů. V posledním roce jsme financovali například projekty větrných a fotovoltaických elektráren nebo energeticky úsporných budov. Díky ESG úvěrům, na které nabízíme výhodnější úrokové sazby, umíme také pomoct s investicemi do projektů směřujících ke snižování spotřeby energie, snižování emisí nebo udržitelného zemědělství,“ vysvětlil Jašek.

I když v České republice je ESG podle průzkumu banky stále primárně o ekologických tématech, firmy začínají stále více řešit i zbylé dva pilíře.

Čtyři z deseti firem (39 %) se zavazují k udržování inkluzivní firemní kultury a stejný počet jich prosazuje podporu pro vzdělávání a školství. Neméně důležitá je i podpora lokálních komunit.

Firmy zároveň vědí, že pro potenciální zaměstnance i širokou veřejnost se téma udržitelnosti stává čím dál důležitějším.

Čechům záleží na tom, jak se firmy chovají k zaměstnancům i ke svému okolí. Dodržování zásad společenské odpovědnosti v podnikové sféře a zároveň trvalé udržitelnosti (ESG) považuje za důležité 93 % lidí, což vyplynulo už z prosincového průzkumu UniCredit Bank.

Otázka č. 2: V jakých z níže uvedených oblastí již ESG principy a nástroje uplatňujete nebo v blízké budoucnosti plánujete uplatňovat?

Ve firmách problematiku ESG řeší často nejvyšší management, specializovaní lidé chybí

Průzkum poukázal na to, že ve společnostech má na starosti implementaci ESG principů nejčastěji samo vedení společnosti (55 %), málokterá má však k dispozici specializovaného zaměstnance (10 %).

V některých případech řeší ESG oddělení marketingu či lidských zdrojů. Tento fakt neplatí jen pro tuzemsko – podle průzkumu společnosti Deloitte z konce roku 2021 panuje podobná situace i ve firmách ve Spojených státech.

Pouze 21 % tamních firem mělo loni specializovaný tým pro řešení ESG témat.

Informace o ESG čerpají firmy zejména z médií (55 %) a sociálních sítí (39 %). Přitom informace i poradenství dnes dokážou profesionálně firmám nabídnout i samy banky.

„Náš ESG Barometr pomůže jakékoliv firmě strukturovaně vyhodnotit její silné stránky i rezervy v přístupu k ESG. Bankéř na základě zodpovězených strukturovaných otázek dokáže poradit a pomoct s financováním pro firmu relevantních projektů,“ dodal Jašek.

Pro bezmála třetinu firem je pak rozhodujícím ukazatelem nařízení vlády a veřejných institucí, popřípadě doporučení neziskových organizací.

Průzkum o společenské odpovědnosti a udržitelných projektech firem na českém a slovenském trhu zrealizovala UniCredit Bank v dubnu 2022 prostřednictvím online dotazování vybraných firem, které mají v oblasti ESG již zkušenosti. Průzkumu se zúčastnilo téměř 50 firem z ČR a SR. (pel)