Úřad vlády ČR dostatečně neprověřoval využití dotací z fondů EU na podporu hospodářství ve strategii Evropa 2020. (Ilustrační foto: Redakční koláž)

Úřad vlády ČR dostatečně neprověřoval využití dotací z fondů Evropské unie (EU) na podporu ekonomiky ve strategii Evropa 2020. Ta reagovala na celosvětovou hospodářskou krizi z roku 2010. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), podle kterého si ČR stanovila velmi nízko národní cíle strategie. 

Kontroloři prověřovali, jak si Česká republika stanovila národní cíle, které by vedly k naplnění této strategie.

Zabývali se dále tím, jakým způsobem Úřad vlády ČR (ÚV ČR) monitoroval a vyhodnocoval, jak a jestli se daných cílů skutečně daří dosahovat a také jaký dopad mají na naplňování této strategie dotace a podpory dlouhodobě rozdělované v ČR prostřednictvím evropských fondů.

Kontrola ukázala, že Úřad vlády vyhodnocoval dopady peněz na naplňování strategie „Evropa 2020“ velmi omezeně.

„Dopady peněz poskytnutých České republice z evropských strukturálních a investičních fondů na plnění strategie Evropa 2020 Úřad vlády ČR téměř nevyhodnocoval. Řádné hodnocení provedl jen v 9 procentech případů,” uvedl NKÚ.

Úřad vlády podle kontrolorů vytvořil asi za 2 miliony korun studii o příspěvku fondů k hospodářskému růstu, ale už ne k jejich vlivu na plnění cílů strategie.

V programovém období 2014 až 2020 měla v rámci těchto fondů ČR k dispozici 624 miliard korun, pro období 2021 až 2027 se pak má jednat o 610 miliard korun.

Kontroloři se zaměřili i na to, jak si ČR nastavila národní cíle, které měly vést k naplnění strategie Evropa 2020.

„Česká republika si konkrétní úroveň některých cílů nastavila na nízké hodnoty. U 4 z celkových 13 cílů byla překročena cílová hodnota o více než 20 procent, což ukazuje spíše na nízko nastavené cíle než na úspěch při dosahování hodnot, které nastínila Evropská unie. Na nízko vytyčené cíle ukazuje i fakt, že 5 cílů se podařilo splnit už v roce 2014, tedy v prvním roce sedmiletého programového období,“ uvedl úřad.

Přesto se tři cíle Česku nepodařilo splnit. Důvodem byly podle kontrolorů zčásti i nedostatečné kompetence úřadu vlády pro účinnou koordinaci ministerstev.

„Konkrétně se jednalo o nedosažení cíle zvýšit podíl obnovitelných zdrojů v dopravě na 10 procent – ČR dosáhla 7,8 procenta. Dále nebyl splněn cíl dosáhnout úrovně veřejných výdajů na vědu, výzkum a inovace ve výši 1 procenta HDP, ČR byla na hodnotě 0,79 procenta HDP, a splněn nebyl ani cíl snížit počet osob předčasně odcházejících ze vzdělávání na 5,5 procenta – hodnota za ČR dosahovala 7,6 procenta,“ napsal NKÚ.

Strategie Evropa 2020 reagovala na globální hospodářskou krizi z roku 2010 a její podstatou bylo podpořit inteligentní hospodářský růst, který měl zohledňovat udržitelnost i sociální začleňování.

Mezi cíle strategie patřilo například to, aby do konce roku 2020 byla alespoň 3 procenta HDP Evropské unie investována do výzkumu a vývoje, o 20 procent klesly emise a o stejnou hodnotu se naopak zvýšil podíl obnovitelných zdrojů.

Kromě toho se měl alespoň o 20 milionů snížit počet obyvatel ohrožených chudobou. (pel)

NKÚ: Rozdělování unijních dotací v ČR provází problémy. Mohou ohrozit i miliardy na restart po pandemii