Rozhodčí soud zřízený při Českomoravské komoditní burze Kladno soudí už 25 let. (Ilustrační foto)

Čtvrt století své existence si v květnu připomněl Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) na výjezdním zasedání, které tentokrát neproběhlo v jeho pražském sídle, ale symbolicky v sídle Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB). Právě zde tento stálý rozhodčí soud v roce 1996 vznikl, aby plnil roli arbitra obchodních sporů formou rozhodčího řízení.

Součástí každé smlouvy ze sjednaného obchodu na ČMKB je rozhodčí doložka, v níž obě strany souhlasí s řešením případného sporu před burzou zřízeným rozhodčím soudem.

Spor je soudem odborně posouzen a rozhodnut v termínu obvykle několika měsíců, tedy výrazně rychleji, než je tomu u klasických obchodních soudů.

„Standardní doba, během které dnes česká justice rozhoduje civilní spor v první instanci, je zhruba rok, v případě využití opravných prostředků je to až několik let. PRIAC dokáže běžný obchodní spor rozhodnout ve lhůtě dvou měsíců,“ vysvětlil člen předsednictva rozhodčího soudu David Řezníček.

„Spor je rozhodován rozhodci, kteří jsou na listinu rozhodců soudu zapisováni také podle kritérií pracovní a morální etiky, ale především jsou to specialisté ve své odbornosti,“ doplnil Řezníček.

Rozhodčí doložka je standardní součástí každé smlouvy uzavírané na ČMKB. Jen za posledních deset let byla sjednána u 67 tisíc kontraktů.

Rozhodčí soud však může řešit neburzovní komoditní spory, pokud je rozhodčí doložka součástí jejich obchodní dokumentace.

PRIAC je ve své rozhodovací, organizační a ekonomické činnosti na burze nezávislý, řídí se výhradně svým statutem a řádem rozhodčího soudu. V čele stojí předsednictvo volené na pětileté období.

Poslední obměnou prošlo vedení soudu v roce 2017, kdy se do jeho čela postavily mezinárodně respektované autority obchodního práva. Předsedou se stal JUDr. Vít Horáček patřící k předním českým odborníkům na rozhodčí řízení, místopředsedou a garantem oblasti mezinárodní kooperace je profesor Alexander Bělohlávek.

Pod jejich vedením soud usiluje o rozšíření mezinárodní spolupráce zejména cestou navazování kontaktů s evropskými i mimoevropskými rozhodčími soudy.

Dlouhodobým záměrem je posilovat postavení PRIAC jako jednoho z renomovaných stálých rozhodčích soudů nejen v České republice, ale i v Evropě.

Vzhledem k těmto ambicím rozhodlo v roce 2018 předsednictvo soudu o změně názvu na Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze. (tis)