NKÚ odhalil miliardy korun nedostatečně kontrolovaných zemědělských dotací v Česku, které nemají jasné přínosy ani konkrétní cíle. (ilustrační foto: redakční koláž)

NKÚ odhalil miliardy korun nedostatečně kontrolovaných zemědělských dotací v Česku, které nemají jasné přínosy ani konkrétní cíle. Podle zjištění NKÚ nesleduje Státní Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond důkladně přínos miliard korun vyplácených na podporách zemědělcům.

Vyplynulo to z prověrky, jejíž výsledky zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Ministerstvo zemědělství (MZe), které je zakladatelem a jediným akcionářem fondu, stanovilo podle kontrolorů jen obecné ukazatele pro sledování přínosu dotací pro rozvoj zemědělství.

Chyběly také konkrétní cíle, jichž chce stát finanční podporou dosáhnout.

Uvedený fond poskytuje zemědělcům především nevratnou finanční podporu například na snížení úroků z půjček od komerčních bank, snížení jistiny úvěrů při nákupu půdy nebo ke kompenzaci části pojistného. Vedle toho také sám poskytuje půjčky.

NKÚ prověřoval celkem 6,2 miliardy korun dotační podpory vyplacených v letech 2014 až 2018.

„Ministerstvo u programů podpor nestanovilo vhodné ukazatele, díky kterým by mohlo sledovat, zda a jak poskytované prostředky přispívají k rozvoji zemědělství. Ukazatele byly velmi obecné a neobsahovaly očekávané cílové hodnoty, kterých chce ministerstvo zemědělství dosáhnout,“ vysvětlila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

Ministerstvo zemědělství podle kontrolorů schvalovalo s velkým zpožděním dokumenty důležité pro činnost fondu. Třeba koncepci stanovující cíle fondu pro rok 2015 schválilo jen dva měsíce před koncem roku 2015.

Také hodnoticí ukazatele pro členy vedení fondu schvalovalo ministerstvo s velkou prodlevou. Představitelé fondu tak někdy až deset měsíců v roce vykonávali funkci bez ukazatelů, podle kterých se měla určovat výše jejich ročních odměn.

Mnisterstvo zemědělství však závěry NKÚ fakticky odmítlo.

„Nejvyšší kontrolní úřad po ukončení kontrolní akce, která se v období od července 2019 do dubna 2020 uskutečnila na ministerstvu zemědělství a Podpůrném a garančním rolnickém a lesnickém fondu nekonstatuje porušení obecně závazných předpisů ani porušení rozpočtové kázně,“ reagovalo MZe na výsledky prověrky.

„Řada NKÚ vytýkaných procesních či formálních pochybení ministerstva byla překonána, přičemž neměla dle názoru ministerstva na faktický výkon akcionářských práv zásadní vliv,“ uvedlo MZe.

Fond je obchodní společností a NKÚ v něm z tohoto důvodu mohl provést kontrolu jen v omezeném rozsahu. Samotná právní forma fondu jako akciové společnosti tak ztěžuje kontrolu jeho fungování.

Fond jako soukromoprávní společnost uzavírá smlouvy o podpoře se zemědělci nikoli jménem státu, ale svým jménem, což pak znemožňuje prověrku příjemců dotací.

Právní forma fondu podle kontrolorů neodpovídá strategii schválené vládou, podle níž mají obchodní společnosti vlastněné státem podnikat a být na státu finančně nezávislé.(sfr)