Návštěvnická centra k ochraně přírody sice vzdělávají, ale jsou drahá, ukázala kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). (Ilustrační foto)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zkritizoval návštěvnická centra ochrany přírody, která měla sloužit ke snížení vlivu návštěvníků na životní prostředí ve zvláště chráněných územích. Střediska k ochraně přírody sice vzdělávají, ale jsou drahá. 

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peněžní prostředky vynaložené na projekty návštěvnické infrastruktury z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v letech 2012 až 2020.

NKÚ kontroloval systém přidělování dotací z OPŽP na vzorku 28 projektů.

„Návštěvnická střediska předpokládanou vzdělávací a osvětovou funkci plní. Jejich přínos k ochraně přírody je ale neprokazatelný. MŽP totiž nesleduje a nedostatečně vyhodnocuje plnění očekávaných přínosů staveb. Nepotvrdily se ani předpoklady MŽP, že dojde k pozitivním změnám v chování návštěvníků. V některých lokalitách dokonce počet přestupků v chráněných územích stoupá,“ uvedli kontroloři.

Problémy zjistil NKÚ už ve fázi výběru projektů k podpoře. Ačkoliv MŽP zavedlo systém bodového hodnocení, nenastavilo v něm jednoznačná kritéria tak, aby byla skutečně vypovídající.

Kritéria byla podle kontroly nastavená pouze v obecné rovině, bez konkrétní specifikace.

„MŽP v hodnocení nezohlednilo atraktivnost, velikost ani návštěvnost zvláště chráněných území. Do hodnocení se nepromítla ani vzdálenost budoucích středisek od obdobných zařízení,“ uvedl úřad.

Například projekt „Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura Park)“ v Pardubicích nesplňoval podmínku ekologického kritéria, Státní fond životního prostředí (SFŽP) ho přesto doporučil k podpoře a ministerstvo ho nevyřadilo z dalšího procesu rozhodování.

Podle NKÚ tak resort nerespektoval vlastní pravidla, čímž vytvořil nerovné podmínky pro žadatele o dotaci.

MŽP také navíc výrazně nadhodnotilo finanční limit, který se používal pro hodnocení hospodárnosti projektů.

Dále oproti předchozímu programovému období navýšilo hranici investičních nákladů na uvedené projekty tak, že převyšovala inflaci i oficiální údaje o nárůstu cen ve stavebnictví.

NKÚ posuzoval také udržitelnost a financování provozu návštěvnických středisek. Ministerstvo zajištění provozu středisek podporuje prostřednictvím národního programu.

„Příspěvek kryje jen průměrně 20 procent celkových nákladů na provoz. Zbytek provozovatelé získávají z jiných zdrojů – příspěvky, granty, příjmy ze vstupného atd. Podle NKÚ existuje riziko pro udržitelnost projektů, protože jsou závislé na poskytování státních dotací,“ dodali kontroloři. (pel)